სურათი

სახელი და გვარი: ნათია მიქელთაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: რექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 28.03.1973
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, გორგილაძის ქ №54/62- 101
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995592442285
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია და ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ( აკადემიური დოქტორი)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016-დან დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2015-დან დღემდე - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი,მოწვეული უფროსი მასწავლებელი 
 • 2013-2016 - შპს კამელოპარდი, დამფუძნებელი, დირექტორი
 • 2013-დან დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2012-2016 - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი
 • 2008-დან დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, რექტორის მოადგილე
 • 2007-2008- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2006-2009- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2005-2007- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 2000-2005- ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 • 1997-2006- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
 • 1994-1997- გონიოს კოოპერაციული ინსტიტუტი, მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის (APU) დამფუძნებელი ყრილობა, თბილისი, 2.მარტი, 2018
 • კონფერენცია უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა: შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები, საქართველო, თბილისი, 14-15 დეკემბერი, 2017 
 • III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, საქართველო. ბნსუ, 2017
 • The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law". 3-7  April, 2017. Slovak Republic. Austria. 
 • II საერთაშორისო კონფერენცია“,თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, საქართველო, ბნსუ, 2016
 • The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic,Poland , 2016;
 • I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები.  საქართველო, ბნსუ, 2015
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ტრეინინგი ,,სწავლის შედეგები და კომპეტენციების რუქის შედგენის მეთოდოლოგია", ბათუმი, 9-10 მარტი, 2018
 • ტრენინგი ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მისია და სტრატეგიული განვითარება", თბილისი, 20 თებერვალი, 2018 
 • Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends, Batumi, 28-29 december, 2017 
 • Has Undergone the Training (72 hours) by Partipication in the Above Mentiond (სლოვაკეთი, უნგრეთი ავსტრია),  2017
 • Has Undergone the Training (72 hours) by Partipication in the Above Mentiond (სლოვაკეთი, პოლონეთი), 2016
 • „ორგანიზაციული მენეჯმენტი“ საქართველო, TEMPUS, 2014 
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე ,,სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“,  საქართველო, ბნსუ, 2013
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე “თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდები“  საქართველო, ბნსუ, 2012
 • „აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე  .,სწავლა/სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები“; „ლექციის სამფაზიანი მოდელი“;  „ბიჰევიორიზმი და კონსტრუქტივიზმი“; საქართველო, ბნსუ, 2012
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე „აქტიური და პასიური სწავლების მეტოდების შედარებითი ანალიზი“; „ბლუმის ტაქსონომია“; მასლოუს ადამიანის მოთხოვნილებათა თეორიული იერარქია“    საქართველო, ბნსუ, 2012     
 •  სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები. საქართველო ფონდი განათლების ინსტიტუტი, 2010 
 •  სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მონიტორინგი, საქართველო ფონდი განათლების ინსტიტუტი, 2010

სხვა აქტივობები:

 • თედო სახოკიას სახელობის დარგობრივი პრემიის ლაურეატი-2003
უცხო ენების ცოდნა:
 • ინგლისური ენა - B2

რუსული ენა - C1

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • ყველა საოფისე პროგრამა

 

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 23.03.18.