ფუნდამენტალური დებულებები

ნდ №2-030101-01-სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება

ნდ №2-030101-02-ფაკულტეტის დებულება

ნდ №2-030101-03-სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება

ნდ №2-030101-04-სტუდენტური თვითმართველობის არჩევნების ჩატარების დებულება

ნდ №2-030101-05-აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი

ნდ №2-030101-06-სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების სისტემა და კრიტერიუმების გზამკვლევი

ნდ №2-030101-07-ერთობლივი პროგრამების შემუშავების და განხორციელების დებულება

ნდ №2-030101-08-საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრში მსმენელების მიღების, ჩარიცხვის, იდენტიფიკაციისა და კურსების გავლის წესი

ნდ №2-030101-09-საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრში გამოცდების ჩატარებისა და მსმენელების შეფასების წესი

ნდ №2-030101-10-საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრში სასწავლო- საწვრთნელი კურსების შემუშავების, შეთანხმებისა და დამტკიცების პროცედურა

 

საორგანიზაციო დოკუმენტები

 

ნდ №2-010101- ბნსუ-ს წესდება

ნდ №2-010102-ბნსუ-ს შინაგანაწესი

ნდ №2-010103- ეთიკის კოდექსი

ნდ №2-010104- საშტატო განრიგი

ნდ №2-010105-საქმეთა ნომენკლატურა

ნდ №2-010106-ბნსუ-ში გამოყენებადი გარე ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი

ნდ №2-010107 - ბნსუ-ში გამოყენებადი შიგა ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი

ნდ №2-010108- ბნსუ-ში გამოყენებადი მოქმედი ფორმების ჩამონათვალი

ნდ №2-010109- ბნსუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები

ნდ №2-010110- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ძირითადი მიზნები, ამოცანები და სტრატეგიული პრიორიტეტები

 

 

      

ხარისხისმენეჯმენტისსისტემისპროცედურები

                            

     სრტუქტურული ქვედანაყოფების დებულებები

ნდ №2-010301-04-აკადემიური საბჭოს დებულება

ნდ №2-010301-05-წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულება

ნდ №2-010301-07-ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-08-რექტორის აპარატის დებულება

ნდ №2-010301-09-კანცლერის აპარატის დებულება

ნდ №2-010301-10-ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-11-იურიდიული სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-12-საფინანსო სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-13-სტუდენტთა რეგისტრაციის, შეფასების და მონიტორინგის სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-14-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის და კომუნიკაციის სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-15-საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-16-სამეურნეო სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-17-დაცვის სამსახურის დებულება

ნდ №2-010301-18-ბიბლიოთეკის დებულება

ნდ №2-010301-19-კანცელარიის დებულება

ნდ №2-010301-19/01-საუწყებო არქივის დებულება

ნდ №2-010301-20-საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის დებულება

ნდ №2-010301-21-სასწავლო-საწვრთნელი გემი ,,ელიტას” დებულება

ნდ №2-010301-22-აბიტურიენტთა მომზადების ცენტრის დებულება

ნდ №2-010301-23-ენების შემსწავლელი სკოლის დებულება

ნდ №2-010301-24-საერთო საცხოვრებლის დებულება

ნდ №2-010301-25-კულტურისა და სპორტის ცენტრის დებულება

ნდ №2-010301-26-სამედიცინო პუნქტის დებულება

ნდ №2-010301-27-კვების ბლოკის დებულება

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის თანამდებობრივი ინსტრუქციები

ნდ №2-010301-02-რექტორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-02/01-რექტორის მოადგილის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-03-კანცლერის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-06-01-საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-06-02-საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-06-03-საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის მდივნის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-06-04-საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის სპეციალისტის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-06-05-პროფესორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-06-06-ასოცირებული პროფესორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-06-07-ასისტენტ პროფესორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-12-02-საფინანსო სამსახურის მთავარი ბუღალტერის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-12-03-საფინანსო სამსახურის მოლარის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-13-02-სტუდენტთა რეგსტრაციის, შეფასებისა და მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-14-02-ტექნიკური უზრუნველყოფის და კომუნიკაციის სამსახურის ტექნიკოსის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-16-02-სამეურნეო სამსახურის დამლაგებლის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-16-03-სამეურნეო სამსახურის მეეზოვის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-17-02-დაცვის სამსახურის თანამშრომლის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-18-02-ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-19-02-კანცელარიის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-20-02-საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის კოორდინატორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-20-03-საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის ინსტრუქტორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-24-02-საერთო საცხოვრებლის და სასტუმროს ადმინისტრატორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-27-02-კვების ბლოკის მზარეულის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-08-01-ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-08-02-ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ №2-010301-08-03-ლოგისტიკის ფაკულტეტის მდივნის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ნდ-№2-010301-08-04-ლოგისტიკის ფაკულტეტის სპეციალისტის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

       ნდ №2-010301-08-05- ფაკულტეტის მასწავლებლის, სპეციალისტის თანამდებობრივი      

               ინსტრუქცია

                                         სასწავლო პროცესის მართვა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მონიტორინგის მიზნები და წესები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ძირითადი მიზნები და წესები

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა და განათლების ხარისხის განვითარების მექანიზმები

სასწავლო პროცესით და განათლების ხარისხით სტუდენტთა კმაყოფილების შესწავლა

დასაქმების ხელშემწყობი კომპეტენციების და ხელისშემშლელი ფაქტორების შესწავლა

კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების შესწავლა

2016 წლის შიდა აუდიტის გეგმა

2016-17 სასწავლო წლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის გეგმა

2016-17 სასწავლო წლის სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი

2016 წლის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ანალიზის ანგარიში

2016 სასწავლო წლის დამსაქმებელთა გამოკითხვის ანალიზის ანგარიში

საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება

პროფესიული პროგრამების შეფასება

2016-2017 სასწავლო წლის SWOTანალიზი

ხარისხის სამსახურის მიერ ჩატარებული სასწავლო პროცესის მონიტორინგის შედეგების ანალიზი

აკადემიური პერსონალის, მოწვეული სპეციალისტების და მასწავლებლების ანონიმური გამოკითხვების შედეგების საერთო ანალიზი

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია