ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრატეგიული პრიორიტეტები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მექანიზმები. PDCA. SWOT-ანალიზი

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესი

სილაბუსის შედგენის ინსტრუქცია

კურიკულუმის შემოწმება

სილაბუსის შემოწმება

Curriculum (ნიმუში)

Syllabus (სასწავლო კურსი)

Syllabus (პრაქტიკა, ბაკალავრიატი)

Syllabus (საბაკალავრო ნაშრომი)

Syllabus (პრაქტიკა, მაგისტრატურა)

Syllabus (სამაგისტრო ნაშრომი)

2016 წლის შიდა აუდიტის გეგმა

2016 წლის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ანალიზის ანგარიში

2013-2017 შემაჯამებელი SWOT ანალიზი

2016-2017 სასწავლო წლის SWOTანალიზი

განვითარების სტრატეგიული გეგმა I ეტაპი

დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა

2016-2017 სასწავლო წლის შემაჯამებელი ანალიზი და რეკომენდაციები  

 სტატისტიკური მონაცემები

2016-2017 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში

შემაჯამებელი ანალიზი კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა

დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა (შემაჯამებელი ანალიზი_2013-2017)

კურსდამთავრებულთა აზრის შესწავლა (შემაჯამებელი ანალიზი_2013-2017)

სასწავლო პროცესის მონიტორინგი (ანკეტა)

აკადემიური-მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა (ანკეტა)

დამსაქმებელთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

დამსაქმებელთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #3)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #3)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #4)

მაგისტრანტთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

მაგისტრანტთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

საერთო გამოკითხვა (ანკეტა #1)

სტუდენტთა და მაგისტრანტთა საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფის შესწავლა (ანკეტა #1)

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 23.03.18.