სახელი და გვარი: ნათია მიქელთაძე
 აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
 ადმინისტრაციული თანამდებობა: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 დაბადების თარიღი: 28.03.1973
 მისამართი: საქართველო, ბათუმი, გორგილაძის ქ №54/62- 101
 ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ტელეფონი: +995592442285
 განათლება:
 კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
 განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია და ისტორია
 კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ( აკადემიური დოქტორი)
 განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
 

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2016-დან დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2013-2016 - შპს კამელოპარდი, დამფუძნებელი, დირექტორი
 • 2013-დან დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2012-2016 - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი
 • 2010-2012- შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2008-დან დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, რექტორის მოადგილე
 • 2007-2008- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2006-2009- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2005-2007- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 2000-2005- ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 • 1997-2006- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
 • 1994-1997- გონიოს კოოპერაციული ინსტიტუტი, მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • კომუნიკაციის გენდერული ასპექტისათვის, ჟ. ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, N1, ბათ., 2018
 • წერილობითი კომუნიკაციის ტიპური პრობლემები ევროინტეგრაციის პროცესში, კონფერენციის მასალათა კრებული,  უკრაინა, 2017
 • განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის როლი ქართული უნივერსიტეტების ევროინტეგრაციის პროცესში, კონფერენციის მასალათა კრებული, უკრაინა, 2016
 • ცოდნის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტისათვის, კონფერენციის მასალათა კრებული, საქართველო, 2015
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები", ბნსუ, ბათუმი, 24.06., 2018 
 • IV International conference "Ukraine-EU: Innovations in Education, Technology, Business and Law". Slovak Republic -  Czech Republic,  24-28.04, 2018 
 • კონფერენცია უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა: შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები, საქართველო, თბილისი, 14-15 დეკემბერი, 2017 
 • III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, საქართველო. ბნსუ, 2017
 • The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law". 3-7  April, 2017. Slovak Republic. Austria. 
 • II საერთაშორისო კონფერენცია“,თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, საქართველო, ბნსუ, 2016
 • The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic,Poland , 2016;
 • I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები.  საქართველო, ბნსუ, 2015
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტი ,,ორგანიზაციული კულტურის როლი სტრესების მართვის და კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში - ქართული რეალობა და ევროპული გამოცდილება», ბათუმი, ბნსუ, 2018

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ტრეინინგი ,,აკრედიტაციის ახალი სტანდრტები“, თბ., 24 აპრილი, 2018;
 • ტრეინინგი ,,სწავლის შედეგები და კომპეტენციების რუქის შედგენის მეთოდოლოგია", ბათუმი, 9-10 მარტი, 2018
 • ტრენინგი ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მისია და სტრატეგიული განვითარება", თბილისი, 20 თებერვალი, 2018 
 • Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends, Batumi, 28-29 december, 2017 
 • Has Undergone the Training (72 hours) by Partipication in the Above Mentiond (სლოვაკეთი, უნგრეთი ავსტრია),  2017
 • Has Undergone the Training (72 hours) by Partipication in the Above Mentiond (სლოვაკეთი, პოლონეთი), 2016
 • „ორგანიზაციული მენეჯმენტი“ საქართველო, TEMPUS, 2014 
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე ,,სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“,  საქართველო, ბნსუ, 2013
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე “თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდები“  საქართველო, ბნსუ, 2012
 • „აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე  .,სწავლა/სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები“; „ლექციის სამფაზიანი მოდელი“;  „ბიჰევიორიზმი და კონსტრუქტივიზმი“; საქართველო, ბნსუ, 2012
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე „აქტიური და პასიური სწავლების მეტოდების შედარებითი ანალიზი“; „ბლუმის ტაქსონომია“; მასლოუს ადამიანის მოთხოვნილებათა თეორიული იერარქია“    საქართველო, ბნსუ, 2012     
 •  სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები. საქართველო ფონდი განათლების ინსტიტუტი, 2010 
 •  სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მონიტორინგი, საქართველო ფონდი განათლების ინსტიტუტი, 2010

სხვა აქტივობები:

 • თედო სახოკიას სახელობის დარგობრივი პრემიის ლაურეატი-2003
უცხო ენების ცოდნა:
 • ინგლისური ენა - B1
 • რუსული ენა      -  C1
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • ყველა საოფისე პროგრამა    

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრატეგიული პრიორიტეტები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მექანიზმები. PDCA. SWOT-ანალიზი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესი

Curriculum (ნიმუში)

Syllabus (ნიმუშები)

veb_Syllabus (სასწავლო კურსი)

veb_Syllabus (პრაქტიკა, ბაკალავრიატი)

veb_Syllabus (საბაკალავრო ნაშრომი)

veb_Syllabus (პრაქტიკა, მაგისტრატურა)

veb_Syllabus (სამაგისტრო ნაშრომი)

კურიკულუმის შემოწმება

სილაბუსის შემოწმება

2016 წლის შიდა აუდიტის გეგმა

2017 წლის შიდა აუდიტის გეგმა

2018 წლის შიდა აუდიტის გეგმა

2016 წლის, ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ანალიზის ანგარიში

2017წლის, ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ანალიზის ანგარიში

2016-2017 აკადემიური წლის SWOTანალიზი

2016-2017 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში

დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა (შემაჯამებელი ანალიზი_2013-2017)

კურსდამთავრებულთა აზრის შესწავლა (შემაჯამებელი ანალიზი_2013-2017)

შემაჯამებელი ანალიზი კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა

2016-2017 აკადემიური წლის შემაჯამებელი ანალიზი და რეკომენდაციები

სტატისტიკური მონაცემები

დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა

დამსაქმებელთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

დამსაქმებელთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

სასწავლო პროცესის მონიტორინგი (ანკეტა)

აკადემიური-მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა (ანკეტა)

აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა (ანკეტა)

პერსონალის გამოკითხვა „პერსონალის თვალით დანახული ბნსუ

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (ანკეტა #3)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #3)

სტუდენტთა გამოკითხვა (ანკეტა #4)

მაგისტრანტთა გამოკითხვა (ანკეტა #1)

მაგისტრანტთა გამოკითხვა (ანკეტა #2)

საერთო გამოკითხვა „სტუდენტის თვალით დანახული ბნსუ“ (ანკეტა #1)

სტუდენტთა და მაგისტრანტთა საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფის შესწავლა (ანკეტა #1)

 

 

 

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 17.07.18.