• 1999 - დაარსდა ,,ბათუმის საზღვაო კოლეჯი - მეზღვაურთა სკოლა“;
  • 2002 - სკოლის ბაზაზე ამოქმედდა საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი ,,მერკური“, რომელიც ემსახურება მეზღვაურთა მომზადება-გადამზადებასა და სერტიფიცირებას;
  • 2007 - ,,ბათუმის საზღვაო კოლეჯი - მეზღვაურთა სკოლის“ ბაზაზე დაფუძნდა ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი - საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი“ - აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება;
  • 2008 - კანონში შესული ცვლილებების შესაბამისად ეწოდა ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი“;
  • 2010 - ბნსუ-სთან დაარსდა კლინიკა ,,საგიტარიუსი“, რომელიც ახორცილებეს მეზღვაურთა და მათი ოჯახების სამდიცინო მომსახურებას;
  • 2013 - ყველა მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის ბოლო აკრედიტაცია;
  • 2015 - ერთობლივი ქართულ-უკრაინული საგანმანათლებლო პროგრამა ,,გემის ენერგეტიკული დანადგარების“ აკრედიტაცია (ნიკოლაევის ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშენებლობის ეროვნულ უნივერსიტეთან ერთად).

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია