agia kart
agia kart
avtorizacia
student
galerea

 

სასარგებლო ბმულები

ban1 ban2
ban3 ban4
ban5 ban6
Logo EN

67

საერთაშორისო საზღვაო ტრეინინგ ცენტრი " მერკური" დაარსდა ბათუმის საზღვაო კოლეჯში 2002 წლის ივნისში .

საზღვაო ტრეინინგ ცენტრი არის ბათუმის ნავიგაციიის სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული და ახორციელებს საზღვაო სპეციალისტების სწავლება/გადამზადებას და სერთიფიცირებას, საერთაშორისო კონვენციის STCW 78 მოთხოვნილებების შესაბამისად. აგრეთვე სხვა დანარჩენი საერთაშორისო კონვენციების,ნაციონალური სტანდარტების, საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტოს კანონმდებლობის მიხედვით. ტრეინინგისა და შეფასების მეთოდები შექმნილია და ხორციელდება ფართო გამოყენების სპეციალურ სიმულატორებსა და კომპიუტერულ სასწავლო ტექნოლოგიებზე, საერთაშორისო კონვენციების , ნაცინალური და გემთმფლობელი კომპანიების მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. ცენტრი შექმნილი, დაპროექტებული და აღჭურვილია მსოფლიოში ცნობილი მწარმოებლისა და სერვის კომპანიის " ტრანზას მარინე"-ს ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის ქვეშ.

ცენტრი აღჭურვილია შემდეგი ტრეინინგ სიმულატორებისგან:

• NAVI-TRAINER Pro 3000 (სრულ მაშტაბური მისიის სიმულატორი)

• NAVI-TRAINER Pro 5000 (პატარა ხიდი)

• RADAR/ARPA Module Simulator

• Engine Room Simulator 5000

• GMDSS TGS 5000 Simulator

• Liquid Cargo Handling Simulator ( LCHS 4000/5000)

მეზღვაურთა გადამზადება და სერტიფიცირება ხორციელდება "მანდადორული" პროგრამების შესაბამისად, როგორც მოითხოვება STCW 78 კონვენციაში, მასში შეტანილი 91ცვლილებების გათვალისწინებით. როგორიცაა GMDSS, RADAR/ARPA და სხვა "არა მანდატორული" პროგრამების ( ISM Code, Risk Assessment და Incident Investiogation და სხვა) ერთად გემის ეკიპაჟის, კრუინგული კომპანიების და ხმელეთზე დაფუძნებული ერთეულებისათვის. აგრეთვე სპეციალური კურსები, რომლებიც მიზნად ისახავს მომზადება/გადამზადებას პერსონალის გარკვეული ტიპის გემებისათვის, აღჭურვილობისთვის ან სხვა კურსის რომელიც მოთხოვნილ იქნა გემთფლობელი, კრუინგული კომპანიების და სხვა ორგანიზაციების მიერ. კურსების ხარისხი და მაღალი ეფექტის მაჩვენებლობა უზრუნველყოფილია გამოცდილი და კვალიფიცირებული ინსტრუქტორ-მასწავლებლების მიერ, რომლებსაც აქვთ საკმარისი საზღვაო გამოცდილება როგორც კაპიტნებს, უფრ მექანიკოსებად და GMDSS ოპერატორებად. IMO მოდელ კურსების საფუძველზე , შექმნილია ტრეინინგ კურსები ცენტრში არსებულ ინსტრუქტორთა მიერ და მიღებულია საქართველოს საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტოს მიერ. თეორიული კურსები იმართება ცალკეულ საკლასო ოთახებში, რომლებიც აღჭურვილია კომპიუტერებითა და პროექტორებით. NAVI-TRAINER Pro 3000 დამზადებული "ტრანზას მარინე"-ს (გაერთ. ბრიტანეთი)კომპანიის მიერ, არის ტექნიკური უზრუნველყოფის სიმულატორული კომპლექსი გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კომპიუტერზე დაფუძნებული და დაკავშირებული ლოკალურ ქსელთან. საერთო ტექნიკური და ინტერფეისი საშუალებას აძლევს NAVI-TRAINER Pro 3000 -ს იყოს ინტეგრირებული სხვა სიმულატორულ სისტემებთანაც იმ გზით რომელიც უფრო მოსახერხებელი იქნება შემდეგი მომხმარებლებისათვის: GMDSS, Ship Power Plant, RADAR/ARPA და VTS სიმულატორების. ნავიგაციის სიმულატორის ტრეინინგის ამოცანები და შეფასების კომპეტენტურობა ხორციელდება შემდეგი გზებით: მარშუტის დაგეგმარება, განლაგება და შეფასება მისი მთელი სიზუსტით, შესწორებების განსაზღვრა სანავიგაციო დამხმარე საშუალებების, სანავიგაციო ვახტის ხიდზე უსაფრთხო დგომა, radar ARPA -ს გამოყენება, გემის მართვა და მანევრირება, საძიებო და სამაშველო ოპერაციები, ოპერირება დისტანციური მართვის SSP სისტემების. ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილი "სანავიგაციო ხიდურის გუდნური და ხიდურის პერსონალური მართვის" და გემის მანევრირების"კურსები, მთლიანად ფარავს ხიდურის მართვას და ვახტაზე დგომის პროცედურებს საგანგებო და სახიფათო სიტუაციებში, VTS, გემის ნაპირთან მიბმის ოპერაციებს, GMDSS პროცედურებს და ასშ. ტრეინინგ კურსი "სამანქანე განყოფილების პერსონალის მართვა"ფარავს სამანქანე პერსონალის ვახტაზე დგომის პროცედურებსა და სამანქანე რესურსების მართვას: რომელიც კავშირშია მუდმივად მზრდად სირთულის თანამედროვე SPP-სა და ეკიპაჟის წევრების რაოდენობის შემცირების ტენდენციასთან, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მონიტორინგის საშუალებებს, კონტროლის სისტემებს და SPP ავტომატიზაციას. სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვის სიმულატორი (LCHS 2000) განკუთვნილია ტანკერის პერსონალის ტრენირება/გადამზადებასა და 90პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიღებისათვის , სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვის პროცედურებში STCW 78/95 მოთხოვნილებების შესაბამისად, MARPOL 73 და სხვა საერთაშორისო რეგულაციების და კონვეციების მიხედვით. "სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვის" ტრეინინგ კურსი ემსახურება ტანკერული სისტემების შესწავლას სტანდარტული IMO კურსების ფარგლებში როგორებიცაა: IMO 2.06 "სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვის სიმულატორი" და IMO 1.01, 1.02, 1.04 შემოთავაზებული სასწავლო ცენტრის მიერ. რაც შეეხება GMDSS ოპერატორის ტრეინინგისა და გადამზადების კურსისათვის გამოიყენება ცენტრში დამონტაჟებული GMDSS სიმულატორი TGS 4100. ამ ეტაპზე ტრეინინგ ცენტრში არსებული ყველა მოქმედი პროგრამა არის გადახედვა/განახლების პროცესში ინსტრუქორთა პერსონალის მიერ, ახალ STCW მოთხოვნების, 2010 წლის მანილას ცვლილებების მიხედვით. ტრეინინგ ცენტრის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა აღიარებულია სერთიფიცირების რუსული რეგისტრის მიერ ISO 9001:2008 შესაბამისად მეზღვაურთა ტრენირება/გადამზადებისა და სერთიფიცერების მიმართებაში.

სასწავლო/საწვრთნელი კურსები

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 17.05.18.