agia kart
sienc ka
avtorizacia
studentt
galerea

 

სასარგებლო ბმულები

ban1 ban2
ban3 ban4
ban5 ban6
Logo EN

ბნსუ–ს შემადგენლო­ბა­ში შექმნილი სტუდენ­ტუ­­რი თვით­მმა­­რ­­თ­ველობის ორგანო არის სტუდენტური თვითმმართველობა, რო­მე­ლიც აერთიანებს ბნსუ–ს სტუ­დენტებს, უზრუნ­ვე­ლყოფს მათ მონა­წი­ლე­ო­ბას ბნსუ–ს მართვის და გა­და­წყ­ვეტილების მი­ღე­ბის პრო­ცე­ს­ში და სტუდენ­ტე­ბის, პროფესიული სტუდენტების უფლებების, თა­ვი­სუ­­ფ­ლე­ბე­ბის და კა­ნო­­ნიე­რი ინტერესების და­ც­ვას,  შეიმუ­შა­ვებს წი­ნა­და­­დე­ბებს ბნსუ–­ში სწავ­ლების და გა­ნა­თლების ხა­­რი­ს­ხის გა­საუმ­ჯობესებლად და სხვ. სტუ­დე­ნტური თვითმმართველობა ირ­ჩევს წარმომად­გე­ნ­ლო­ბითი და ფა­კულტეტის საბ­ჭოს წევრ-სტუ­დე­ნ­­ტებს. სტუდენტური თვითმმართ­ვე­ლო­ბის თავმჯ­დო­მა­რე მო­ნა­­წილეობს სადის­ცი­პ­ლი­ნო კომისიის მუშაობაში. სტუდენ­ტუ­რი თვი­თ­­მმარ­თ­ველობის მარ­თ­ვის პრი­­ნ­ციპებს, უფ­ლე­ბამოსი­ლე­­ბებს და სხვ. აღწერს სტუ­დენ­ტუ­რი თვით­მ­მართველობის დე­ბულება.

სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის დებულება

 სტუდენტის და პროფესიული სტუდენტის ქცევის წესები

პროფესიული სტუდენტის შეფასება

სტუდენტების და პროფესიული სტუდენტების სტატუსის შეჩერების და შეწყვეტის საფუძვლები

სტუდენტების და პროფესიული სტუდენტების უფლებები და ვალდებულებები

სტუდენტის და პროფესიული სტუდენტების განცხადებების განხილვა. შეფასების და გადაწყვეტილების გასაჩივრება

სტუდენტის დატვირთვა

პროფესიული სტუდენტის დატვირთვა

სტუდენტის შეფასება

სწავლა-სწავლების მეთოდები

სემესტრული და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. აკადემიური რეგისტრაცია

ხელშეკრულება. სწავლის საფასური, სხვა ფინანსური ვალდებულებები

სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

ეთიკის კოდექს აკადემიურ ეთიკი კოდექსი

 

სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ:

ბნსუ-ს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის მომწესრიგებელი დებულების (შინაგანაწესის) და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულების (იხ. ბნსუ-ს ვებგვერდი, „იურიდიული ცნობარი ( http://bntu.edu.ge/swavla/iuridiuli-cnobari ) მოთხოვნები ვრცელდება ბნსუ-ს ყველა სტუდენ­ტ­ზე და პროფესიულ სტუ­დენ­ტბზე, ბნსუ–ს სტუ­დე­ნ­ტები და პრო­­ფესიული სტუ­დე­ნტები ვალ­დე­ბულნი არი­ან იხელმძღვანელონ ამ დოკუმენტებით და შეას­რუ­ლონ ბნსუ-ში მოქ­მე­დი მო­თ­ხოვნები, რო­მელთა არ­ცოდ­ნა არ ათა­ვი­სუ­ფლებს ამ მოთ­ხო­ვ­ნების შესრუ­ლე­­ბის ვალდებუ­ლე­ბი­სა­გან და შეუსრუ­ლე­ბლობით გამოწვეული პასუხისმგებ­ლო­ბი­სა­გან.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი ( მოდულური-2019)

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • გემბანის რიგითი მეზღვაური (III საფეხური)
 • სამანქანე განყოფილების რიგითი  მეზღვაური (III საფეხური)
 • გემის ელექტრიკოსი (III საფეხური)

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტს სახელშეკრულებო ურთიერთობები გააჩნია პოტენციურ დამსაქმებლებთან საზღვაო დარგსა და ლოგისტიკის მიმართულებაში. ჩვენი პარტნიორი კრუინგული და სატრანსპორტო კომპანიები ხელს უწყობენ ბნსუ-ს სტუდენტებს პრაქტიკის გავლასა და დასაქმებაში, აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ სასწავლო პროგრამების განხილვაში, მონაწილეობენ ყოველწლიურ გამოკითხვებში, შეაქვთ საკუთარი წვლილი ბნსუ-ს სასწავლო პროცესის ხარისხის ამაღლებასა და კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულების მომზადების საქმეში.

ჩვენი პარტნიორი საკრუინგო კომპანიებია:

 1. International Maritime Group”;
 2. შპს  ,,ელსერი";
 3. შპს ,,სააგენტო პოსეიდონი"
 4. შპს  ,,გეო ბრიჯ-კ"
 5. შპს ,,იბერიის ნავიგაცია +"
 6. შპს ,,იალქანი-s"
 7. შპს ,,გლობალ მარინ ქომპანი"
 8. შპს ,,ფრეგატი ქრიუ მენეჯმენტი და ქონსალთინგი"
 9. შპს ,,ვალმარს ჯორჯია"
 10. შპს ,,ელვიქტორ ქრიუ მენეჯმენტ სერვის"
 11. სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო
 12. შპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგური'
 13. შპს ,, ბათუმის ავტოტრანსპორტი'
 14. შპს ,,ინტერლოგჯორჯია"
 15. შპს ,,კარგო ტრანს გრუპი"
 16. შპს ,,ტერო მერითაიმ ეიჯენსი"
 17. შპს ,,ბატოს შიპპინგ"
 18. შპს ,,ინფლოტი ბათუმი"

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 13.08.19.