agia kart
sienc ka
avtorizacia
studentt
galerea

 

სასარგებლო ბმულები

ban1 ban2
ban3 ban4
ban5 ban6
Logo EN

შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი" (ბნსუ) მდებარეობს საქართველოს საპორტო ქალაქ ბათუმში (მისამართი: ბათუმი, მახინჯაური, თამარ მეფის გამზირი №38). ცენტრალურ  ტრასაზე, რომლის მდებარეობა ხელსაყრელია სტუდენტთა მიმოსვლისათვის.
ბნსუ-ს სასწავლო კორპუსები წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. უნივერსიტეტი განლაგებულია სამ შენობაში. I კორპუსი სამსართულიანი კაპიტალური ნაგებობაა, რომლის საერთო ფართია 2841 კვმ. საერთო სასარგებლო ფართი - 2328,8 კვმ და სრულიად აკმაყოფილებს სანიტარულ და ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის წესებს. II კორპუსი ოთხსართულიანი კაპიტალური ნაგებობაა, რომლის საერთო ფართია 1029,5 კვმ. მასში განლაგებულია აუდიტორიები, სასადილო, საერთო საცხოვრებელი (64 სტუდენტისათვის), საშხაპეები, სამრეცხაო. III  კორპუსი სამსართულიანია, მისი ფართი შეადგენს 787 კვმ, მასში განლაგებულია ბნსუ-ს საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი თანამედროვე სიმულატირებითა და საწვრთნელი აუზით.
ბნსუ–ს გააჩნია ეზო თავისი სპორტული მოედნითა და დასასვენებელი პარკით.

 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი და მისი მატერიალური (მათ შორის სასწავლო მიზნებისთვის) გამოყენებული რესურსი შეე­სა­ბამება საერთაშორისო სტანდარტებს - ბნსუ-ს 6-ჯერ აქვს მიღებული ხარისხის მართვის საერთა­შო­რი­სო სტანდარტის, მათ შორის 2017 წელს - ISO 9001:2015 მო­თ­ხო­ვნებთან შესა­ბა­მი­სო­ბის, საერთა­შო­რი­სო IQNetდა დარგობრივი შემოწ­მე­ბე­ბის/დადასტურებისსერტიფიკატები. სასწავლო მიზნებისთვის გამოყენებული ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა:

 • ბიბლიოთეკა: წიგნადი (ბეჭდური და ელ. მატარებლებზე) ფონდი - 16 081 ერთეული, ვი­დეო- და აუდიო- ფო­ნ­დები, თვალსაჩინოები, საერთაშო­რი­სო Witherbys Library ელექტ­რონული ბიბ­ლიო­თეკით სარ­გებლობა);
 • ლაბორატორიები: ქიმიის; ფიზიკის; ზღვისდაბინძურებისთავიდანაცილებისსაწვრთ­ნე­ლი; ელექ­ტ­რო­ნავიგაციური; Ship handling and maneuvering laboratory (გემის მართვის და მანევ­რი­რების ლაბო­რა­ტო­რია).
 • გემისდანადგარებისდარბაზი;
 • ტრენაჟორები: კოლექტიურისამაშველოსაშუალებებისტრენაჟორი; ხმელეთზეგანლაგებუ­ლიხან­ძარ­საწინააღმდეგოტრენაჟორი; Fire-Fighting Training Facility (სა­ნაპირო ხანძარსაწი­ნა­აღ­მ­დე­გო ტრენაჟორი);
 • ტრენაჟორულიცენტრი Navi-Trainer RADAR/ARPA/ECDIS, რომელიცშედგებაშემდეგიტექ­­ნი­კურისაშუალებებისაგან: Bridge Team Simulator (სანა­ვი­გა­ციოხიდურისგუნდურიდახი­დუ­რისპერსონალისმარ­­თ­ვისსიმულატორი); Radar navigation, Radar plotting, use of ARPA  Simulator (რადიოლოკაციურისადგუ­რე­ბისდაავ­ტო­მატურირადიოლოკაციურისისტე­მე­ბისგა­მოყენებისსიმულატორი); Engine Room Simulator (სა­მა­ნქანეგანყოფილებისპერსონა­ლისმა­რ­­თვისსიმულა­ტო­რი); GMDSS Simulator (კავ­ში­რი­სადაუსაფრთხოებისსაზღვაო-გლო­­­ბა­ლუ­რისისტემისსი­­­მუ­ლა­ტო­რი); Liquid Cargo Hand­ling Simulator  (თხევადიტვირ­თე­ბისოპე­რა­ცი­ე­ბისსი­მუ­ლა­ტო­რი); Tanker Simulator (ნავთო­ბ­მზიდიტანკერისსატვირთოოპე­რა­ციებისსი­მუ­ლა­ტო­რი); Electronic Chart Display and Informational Systems Simulator (ელექტ­რო­ნულ-კარ­ტოგ­რა­ფი­ულიმოწყობილობისდაინფორმაციულისისტემებისსიმულა­ტო­რი);
 • სიმულატორები: Engine Room Simulator ERS 2000/3000, Engine Room Simulator 5000 (სამან­ქა­ნე გან­ყო­ფი­ლების სი­მუ­­ლატორი); Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS 4000/5000) (სატ­ვირთო და სა­ბა­ლასტო ოპე­რა­ციების მართვის სი­მულატორი); Navi–Trai­ner RADAR/ARPA/ECDIS/Ship Handling Simula­tor Pro 3000, Navi –Trai­ner RADAR/ARPA/ECDIS/Ship Handling Simula­tor Pro 4000 (სანა­ვი­გა­ციო სი­მუ­ლატორი); Navi -Trainer Pro 5000/ ECDIS Navi Sailor 4000 (სა­ნა­ვი­გა­ციო სი­მუ­ლა­ტორი); RADAR/ARPA Module Simulator (რადიოლოკაციური სა­დ­გუ­რე­ბი, რადიო­ლო­კა­ცი­უ­რი გავლება და ავ­ტო­მატური რადიოლოკა­ცი­უ­რი სის­ტე­მების სი­მულა­ტო­რი); Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS 4000/5000) (სატ­ვი­რთო და საბალასტო ოპე­რა­ცი­­ე­ბის მართვის სიმულატორი); Global Maritime Distress and Safety Systems (GMDSS) Simulator TGS 5000 (უბე­დურ შე­მ­თ­ხ­ვე­ვე­ბში კავშირგაბმულობის გლო­ბა­­ლური საზღვაო სის­ტე­მის სი­მუ­ლატორი); Use of electronic chart display and informational Systems (ელექტრონულ-კარ­ტოგ­რა­ფი­უ­ლი მოწყო­ბი­ლო­ბების და ინ­ფორ­მაციული სისტემების გა­მო­ყე­ნე­ბის სიმულა­ტო­რები); Lifeboat Simulator (სა­­მაშველო ნავის სი­მულატორი);
 • კაბინეტები: Engine Team and Resource Management (სამანქანე განყო­ფი­ლე­ბის გუნდური მარ­თ­ვის/ პერ­სონალის მართვის კურ­სის კაბინეტი); Elementary First Aid (პირველადი სამე­დი­­­ცი­ნო დახ­მარების კურსის კა­ბი­ნე­ტი); Oil and Chemical Tanker (ნავთობ და ქიმმზიდ ტან­კე­რზე მუშაოების უსაფრთ­ხო­ე­ბის კურ­სის კაბინეტი); Fire prevention and Fire Fighting (ხან­ძ­რის თა­ვი­დან აცილება და ხანძართან ბრძო­ლის კურ­სის კაბინეტი); Personal Safety and social responsibili­ties (პირადი უსა­ფ­რ­თ­­­ხოებისა და საზოგა­დოებ­რივი პასუ­ხის­მ­გებ­ლობის კურსის კა­­ბი­ნე­ტი); Personal Survival Techniques (პი­რა­დი გა­და­რ­ჩენის ტექნიკის კაბინეტი); Tanker familiariza­tion (ტან­კერზე მუ­შა­ო­ბის გაცნობითი კურსის კაბინეტი); ISPS Code (გე­მებისა და ნავსადგურების სა­­შუა­ლე­ბების უსაფრთხოების კურსის კა­ბი­ნეტი); Dangerous goods (საშიში და მავნე ტვი­რ­თე­ბის გადაზიდვის კურსის კა­ბი­ნე­ტი); Ship Handling Simulator and Bridge Team and Resource Mana­gement (გემის მარ­თ­ვის და სა­ნა­ვიგაციო ხიდურის გუნდური მართ­ვა/პერსონალის მარ­თ­­ვის კურსის კა­ბი­ნე­ტი); ECDIS (ელექ­ტ­რო­ნულ-კარტოგრაფიული მოწ­ყო­ბი­ლობებისა და ინ­ფორ­მაციული სი­ს­­ტე­მე­­ბის გამო­ყე­­ნების კუ­რ­სის კაბინეტი); Global Mari­time Distress and Safety Systems (GMDSS) (უბედურ შე­მ­თ­ხ­ვევებში კავ­­ში­რ­გა­ბ­მუ­ლობის გლო­ბა­ლური საზღვაო სისტე­მის კურსის კაბინეტი); RADAR Navi­ga­tion, Radar Plotting, use of ARPA (რადიო­ლო­კა­ცი­ური სა­დ­გურები, რა­დი­ო­ლო­კაციური გა­ვ­ლება და ავტომატური რა­დიო­ლო­კა­ცი­ური სისტე­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის კურ­­სის კაბინეტი);
 • სასწავლო-საწვრთნელიგემი„ელიტა”და სხვ.

შენობებში განთავსებულია:
•    45 აუდიტორია;
•    საკონფერენციო დარბაზი;
•    ბიბლიოთეკა;
•    ტრენაჟორის დარბაზი;
•    სანავიგაციო  Bridge simulator კაბინეტი;
•    Engine room;
•    კომპიუტერული კლასი ;
•    სამედიცინო დახმარების ოთახი;
•    რეგისტრაციის, მონიტორინგისა და შეფასების კაბინეტი;
•    არფა-რადიო კაბინეტი 20;
•    გემის დანადგარების დარბაზი;
•    გარდერობი;
•    სამასწავლებლო;
•    დეკანატი;
•    კათედრები;
•    ხარისხის მართვის სამსახურის კაბინეტი;
•    ნავიგაციის კაბინეტი;
•    უსაფრთხოების კაბინეტი;
•    ლინგოფონის კაბინეტი;
•    ფიზიკის კაბინეტი;
•    ქიმიის კაბინეტი;
•    სპორტული დარბაზი;
•    სასადილო;
•    8 სველი წერტილი;
•    კანცელარია;
•    ფაკულტეტების ხელმძღვანელთა კაბინეტები.
 
ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი არის სრულად კომპიუტერიზებული, უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევებით აღჭურვილი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება. ის აკმაყოფილებს უმაღლესი განათლების სფეროში არსებულ ყველა პირობას როგორც ეროვნული სტანდარტების, ისე საერთაშორიოს მოთხოვნების შესაბამისად.

 

 

2002 წლის აპრილიდან, შპს ,,საერთაშორისო საზღვაო საწვრთნელ ცენტრში ,,მერკური”, დაიწყო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დამუშავება საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:1994 მოთხოვნების შესაბამისად და სერტიფიცირების  ეტაპების წარმატებით გავლის შემდეგ, იმავე წლის ოქტომბერში, ცენტრს გადაეცა  ხარისხის სისტემის შესაბამისობის პირველი სერტიფიკატი. პარალელურად, მიმდინარეობდა ხმს დამუშავება შპს ,,ბათუმის საზღვაო კოლეჯში-მეზღვაურთა სკოლაში”, რომელსაც პირველი შესაბამისობის სერტიფიკატი გადაეცა 2003 წლის იანვარში.

ISO 9001:1994  ვადის ამოწურვასთან და სტანდარტის ახალი ვერსიის ISO 9001:2000 ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, შპს ,,საერთაშორისო საზღვაო საწვრთნელ ცენტრს ,,მერკურის” 2004 წლის დეკემბერში გადაეცა ISO 9001:2000 მოთხოვნების შესაბამისობის სერტიფიკატი სამი წლის ვადით.

2007 წლის ივნისში,  შპს ,,ბათუმის საზღვაო კოლეჯის” ბაზაზე დაფუძნდა შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი - საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი”, რომლის სტრუქტურაშიც შევიდა შპს ,,საერთაშორისო საზღვაო საწვრთნელი ცენტრი ,,მერკური”. დამუშავდა ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია ახალი სახელწოდების შესაბამისად და 2008 წლის თებერვალში სასწავლებელს გადაეცა ISO 9001:2000 სტანდარტის შესაბამისობის  ახალი სერტიფიკატი და საერთაშორისო სასერტიფიკაციო ქსელის IQNet სერტიფიკატი სამი წლის ვადით.

2008 წლის 15 ნოემბრიდან გამოიცა ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის ახალი ოფიციალური ვერსია. სტანდარტის მეოთხე ვერსია არ შეიცავს ახალ მოთხოვნებს. ISO 9001-2008 სტანდარტს შეაქვს მხოლოდ განმარტებები ISO 9001:2000-ის მოთხოვნებში მსოფლიოში სტანდარტის დანერგვისას მიღებული გამოცდილების საფუძველზე, რაც გულისხმობს 8 წლის განმავლობაში მსოფლიოს 170 ქვეყანაში გაცემულ მილიონზე მეტ სერტიფიკატს.

2009 წლის 10 აგვისტოს,  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების საფუძველზე სასწავლებლის დასახელება შეიცვალა და მას ეწოდა შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი”. შეიცვალა ხარისხის სისტემის დოკუმენტაცია ახალი სახელწოდების შესაბამისად.
2010 წლის იანვარში, მორიგი საზედამხედველო აუდიტის შედეგების გათვალისწინებით შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტს” გადაეცა ISO 9001:2008 სტანდარტის შესაბამისობის სერტიფიკატი და IQNet სერტიფიკატი.
2011 წლის 29 თებერვალს, სერტფიცირების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით და რესერტიფიკაციის აუდიტის შედეგების გათვალისწინებით,  ბნსუ ხარისხის სისტემამ მოწონება დაიმსახურა და მიიღო ახალი სერტიფიკატები (ISO 9001:2008, IQNet) სამი წლის ვადით.

2014 წლის 20 და 21 თებერვალს შპს ,,რუსული რეგისტრი-ვესტჯორჯიას" აუდიტორების მიერ ბნსუ-ში ჩატარდა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის რესერტიფიკაციის აუდიტი. აუდიტის შედეგების საფუძველზე ბნსუ-მ მიიღო ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 შესაბამისობის და საერთაშორისო სასერტიფიკაციო ქსელის (IQNet) სერტიფიკატი.

2017 წლის 16 და 17 იანვარს, შპს ,,რუსული რეგისტრი-ვესტჯორჯიას” აუდიტორების მიერ, ბნსუ-ში ჩატარდა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის რესერტიფიკაციის აუდიტი. აუდიტის შედეგების საფუძველზე ბნსუ-მ მიიღო ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 შესაბამისობის სერტიფიკატი და საერთაშორისო სასერტიფიკაციო ქსელის (IQNet) სერტიფიკატი. 

ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი არის საიმედოობის, ბნსუ-ში მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის და მისი მუდმივი გაუმჯობესების, პერსონალის კომპეტენტურობის და საერთაშორისო დონეზე კონკურენტუნარიანობის გარანტი.

 

ნორმატიული დოკუმენტები

ბოლონიის პროცესი

 საერთაშორისო დოკუმენტები

 • საერთაშორისო სტანდარტი ისო 9001:2015, ხარისხის მართვის სისტემები-მოთხოვნები
 • 1978 წლის საერთაშორისო კონვენცია მეზღვაურების მომზადების, დიპომირებისა და ვახტის გაწევის შესახებ 

 

სასწავლო უნივერსიტეტის ფუნქციონირების ნორმატიული ბაზა

 • საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ (2004 წლის 21 დეკემბერი, საქართველოს პარლამენტის კანონი №688, შემდგომი ცვლილებებითა და დამატებებით);
 • საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ (2007 წლის 28 მარტი, საქართველოს პარლამენტის კანონი №4528 , შემდგომი ცვლილებებითა და დამატებებით);
 • საქართველოს კანონი მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ (2012 წლის 9 იანვარი, საქართველოს პარლამენტის კანონი №506, შემდგომი ცვლილებებითა და დამატებებით);
 • საქართველოს კანონი სააღმზრდელო დაწესებულებების ლიცენზირების შესახებ (2010 წლის 21 ივლისი, საქართველოს პარლამენტის კანონი №3533 , შემდგომი ცვლილებებითა და დამატებებით);
 • საზღვაო კოდექსი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (1999 წლის 25 ივნისი. საქართველოს პარლამენტის კანონი N 2181, შემდგომი ცვლილებებითა და დამატებებით);
 • საქართველოს შრომის კოდექსი (17 დეკემბერი 2010 წელი საქართველოს პარლამენტის კანონი № 4113);
 • საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ (28 ოქტომბერი 1994 წელი საქართველოს პარლამენტის კანონი);
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების დებულება (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №127/ნ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ;
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება №3 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ;
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 15 აგვისტოს ბრძანება №1030 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის  დებულების,  სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და ინსტიტუციური აკრედიტაციის საფასურის ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ;
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 24 მარტის ბრძანება №126/ნ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის ფორმისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ (შემდგომი ცვლილებითა და დამატებებით);
 •  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 99/ნ - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ (2010 წლის 1 ოქტომბერი)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 77/ნ - „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 10/ნ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ (2010 წლის 4 თებერვალი)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №120/ნ - ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ (2010 წლის 10 დეკემბერი ქ. თბილისი)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №13/ნ 2012 წლის 25 იანვარი (მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შემოწმების საფასურის დამტკიცების შესახებ)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №224/ნ 2011 წლის 29 დეკემბერი (უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №1067, 2009 წლის 1 დეკემბერი ქ.თბილისი (ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №149, 2005 წლის 5 აპრილი ქ.თბილისი (უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №98/ნ, 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ.თბილისი (საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ) 
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №65/ნ (საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ)
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ (სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა დასახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ)
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება №188 (პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პირველი სამი საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურისა და პროფესიულ სტუდენტთა დაფინანსების წესის განსაზღვრის შესახებ)
 • საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

 

საორგანიზაციო დოკუმენტები

 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტაცია

 

ხარისხის სისტემის მართვის დოკუმენტაცია

 

სტრუქტურული ერთეულების დებულებები

 

 პერსონალის თანამდებობრივი ინსტრუქციები

 

ხელშეკრულებების ფორმები  პერსონალთან/სტუდენტებთან/პროფესიულ სტუდენტებთან

 

 

 

 • ფაღავა ალექსანდრე (საზღვაო–საინჟინრო ფაკულტეტი);
 • გორგილაძე ასლან (საზღვაო–საინჟინრო ფაკულტეტი);
 • ოციანი ვიქტორ (საზღვაო–საინჟინრო ფაკულტეტი);
 • ზაიცევი რობერტ (საზღვაო–საინჟინრო ფაკულტეტი);
 • ფურცხვანიძე მიხეილ (ლოგისტიკის ფაკულტეტი);
 • მამედოვა როზა (ლოგისტიკის ფაკულტეტი);
 • დავითაძე თეა (ლოგისტიკის ფაკულტეტი);
 • თავდგირიძე თორნიკე (ლოგისტიკის ფაკულტეტი);
 • ბარამიძე ირაკლი (ლოგისტიკის ფაკულტეტი);
 • კახიძე მირანდა (ლოგისტიკის ფაკულტეტი);

სტუდენტური თვითმმართველობის წევრობა, მიზნები, უფლებამოსილება

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 24.06.19.