agia kart
sienc ka
avtorizacia
studentt
galerea

 

სასარგებლო ბმულები

ban1 ban2
ban3 ban4
ban5 ban6
Logo EN

ჩვენ შესახებ 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს უნივერსიტეტის სასწავლო-საინფორმაციო მომსახურების ცენტრს და უზრუნველყოფს მომხმარებელთა საინფორმაციო საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინებით საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო საქმიანობის ორგანიზებასა და საბიბლიოთეკო ფონდებით სარგებლობას.

ბნსუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი აერთიანებს სახელმძღვანელობის, სასწავლო-მეთოდური მასალების, რიდერების და სხვა ბეჭდურ და ელ-ვერსიებს. ასევე, ელექტრონული ფონდი მოიცავს ელ-მატარებლებზე არსებულ აუდიო- და ვიდეომასალებს.

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი მოიცავს 16900- ზე მეტ ერთეულს: ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე, მათ შორის, 145 ერთეული ელ-მატარებლებზე (CD).

ბიბლიოთეკას გააჩნია ელექტრონული კატალოგი: Open Biblio. ბნსუ-ს ბიბლიოთეკის მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს ელექტრონული საბიბლიოთეკო მომსახურებით და მოიძიოს და დაჯავშნოს საჭირო ლიტერატურა bntu.ini.ge-ზე.

ბნსუ-ს სტუდენტებისა და პერსონალისათვის შესაძლებელია, აგრეთვე, საერთაშორისო ბიბლიოთეკით ”Witherbys Library” სარგებლობა, რომელიც მოიცავს საზღვაო დარგში IMO-ს უახლეს გამოცემებს.

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას გააჩნია კომფორტული სამკითხველო დარბაზი, აღჭურვილი კომპიუტერული ტექნიკითა და მითინგრუმი, სადაც იმართება შეხვედრები და ჯგუფური მუშაობა.

 

 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის სამუშაო      განრიგი:

 • ორშაბათი-პარასკევი_ 09.00-22.00
 • შაბათი _ 10.00-15.00

       ბიბლიოთეკა მუშაობს შესვენების გარეშე.

 

 

 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

1. ბნსუ-ს ბიბლიოთეკით სარგებლობის შესაძლებლობა:

 • ბნსუ-ს ბიბლიოთეკა სტუდენტებისთვის, პროფესიული სტუდენტებისთვის და ბნსუ-ს პერსონალისთვის ხელმისაწვდომია კვი­რა­ში 6 დღე, ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგი: 900-2000 სთ (ორ­შა­ბა­თი-პარასკევი, შე­ს­ვენების გა­რე­შე), შაბათს - 900-1500 სთ.;
 • ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული რესურსებით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სამკითხველო დარბაზში, ისე დად­გე­ნი­ლი წესით - სამკითხ­ველო დარბაზს გარეთ;
 • ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია ბიბლიოთეკის მატერიალური რესურსით (ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერებით, პრინ­ტე­რით, ასლგადამღების და სკანირერბის აპარატით) და საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელით სარგებ­ლობა;
 • ბნსუ-ს ბიბლიოთეკაში დაცული ფონდებით სარგებლობის მსურველიუნდა გაწევ­რი­ან­დეს ბნსუ-ს ბიბლიოთეკაში - გაიაროს რე­გის­ტ­რაცია. რეგისტრაციისათვის საჭი­როა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/დოკუმენტი. აუცილებელია საკონტაქტო ინფორმა­ციის (საცხოვრებელი ადგილისმისამართის, საკონტაქტო ტელეფონის, პირადი ელ.ფოსტის) მითითება, სტუდენ­ტის/ პროფესიული სტუდენტის სტატუსის და­მადასტურებელი ცნობის წარდგენა (სხვა საგანმანათლებლო დაწესე­ბუ­­­ლების სტუ­დენ­ტის­თვის/პროფესიული სტუდენ­ტე­ბი­ს­თვის);
 • ბიბლიოთეკით სარგებლობის მსურველი უნდა გაეცნოს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებს და დაა­დასტუროს აღნიშნული ხელმოწერით. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ გაიხსნება მკითხველის ბარათი (რეგისტრაციაგავლილი პირი არის ბნსუ-ს მკითხ­ვე­ლი);
 • ბიბლიოთეკით ვერ ისარგებლებენ პირები, რომლებსაც არ ექნებათ მკითხველის ბარათი;
 • მკითხველის ბარათი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა პირის მიერ;
 • ბიბლიოთეკაში დადგენილი წესების დარღვევისას ხდება მკითხველის ბარათის გაუქმება;
 • მკითხველის ბარათის დაკარგვის ან/და მკითხველის სახელის, მისამართის, პი­რა­დო­ბის მოწმობის, საკონტაქტო ინფორმაციის შეცვ­ლის შემთხვევაში პირი ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ დროულად აც­ნობოს ბიბლიოთეკის თანამშრომელს.

2. წიგნების/სხვა მასალის გატანა და დაბრუნება. ელექტრონულ ფორმატში მასალის მიღება:

 • ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა ნაბეჭდი სახით არსებული მასალა (წიგნები/სახელმძღვანელოები/სხვ.) და აუდიო-ვიდეო მასა­ლე­ბი (შემდგომში ყველა - მასალა), რომლებიც ბიბლიოთეკაში მხო­ლოდ ერთ ეგ­ზემპ­ლა­რად არის დაცული. ასე­თი მასალით სარ­გებ­ლო­ბა შე­სა­ძ­ლე­ბელია მხო­­ლოდ ბიბლიოთეკის სა­მ­კი­თხ­ველო დარ­ბაზში. ასევე, ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა ელ.ფორმატში არ­სე­ბუ­ლი მა­სა­ლე­ბი, ამ მა­სალებით სარგებლობა შესაძლებელია ბიბლიოთეკაში;
 • ელ.ფორმატში მასალების მიღების მიზნით მკითხველმა უნდა მიმართოს ბნსუ-ს ბიბლიოთეკას (ბნსუ-ს ბიბლიოთეკაში მისვ­ლით ან ბნსუ-ს ბიბლიოთეკის ელ.ფოსტაზე შეკვეთის გაგზავნით). ბნსუ-ში მოქმედებს შემდეგი წესი: 1) შეკვეთაში მკითხველმა ზუს­ტად უნდა მიუთითოს სახელმძღვანელოს/სხვ. ავტორ(ებ)ი, სახელმძღვანელოს/სხვ. დასახელება, გამოცემის წელი და გვერ­დე­­ბის ნომრები, რომელთა მიღება სურს ელ.ფორმატში; 2) ელექტრონული შეკვეთა უნდა იქნეს გაგზავნილი პი­რა­დი ელ.ფოს­ტი­დან, რომელიც დაფიქსირებულია მკითხველის ბარათის გახსნისას, ან ბნსუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის შესა­ბა­მი­სი სერვისის მეშვეობით; 2) თუ შეკვეთა გაგზავნილია სამუშაო დღის 1400 სთ-მდე, მაშინ მკითხველს მასალა მიეწოდება იმავე სამუშაო დღეს 2000 სთ-მდე. თუ შეკვეთა გაგზავნილია სამუშაო დღის 1400 სთ-ის შემდეგ, მაშინ მასალა მკითხველს მიეწოდება არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღის 1400 სთ-ისა. თუ შეკვეთა გაგზავნილია არასამუშაო დღეებში, მაშინ მასალა მიეწოდება პირველივე სამუშაო დღის 2000 სთ-მდე; 3) მკითხველის მიერ გასათვალიწინებელია, რომ ელ.ფორმატში მთლია­ნად სახელმძღ­ვა­ნე­ლოს/სხვ. მიწოდება არ ხდება;
 • მკითხველსშეუძლიამატერიალური სახით არსებული მასალებიდან საჭირო გვერდების ასლის გადაღება, თუ ასეთი ქმედება არ გა­მო­ი­წ­ვევს მასალის დაზიანებას ან განადგურებას. დაუშვებელია მთლიანად მასალის ასლის გადაღება/გა­დაღების მცდელობა;
 • ბიბლიოთეკაში მიღებული ასლები (ამონაბეჭდი, ელ.ფორმატში) უნდა იქნეს გამოიყენებული მხოლოდ პირადი სარგებ­ლო­ბი­სა­თ­ვის, დაუშვებელია ამ მასალების გამოყენება კომერციული მიზნით;
 • მკითხველს შეუძლია ბიბლიოთეკიდან გაიტანოს მასალები, რომ­ლე­ბიც ბიბლიოთეკაში წარ­მოდ­გენილია რამდენიმე ეგზემპ­ლა­რის სახით;
 • სახელმძღვანელოები, ჟურნალები, წიგნები და სხვ. მასალები, რომლებიც სასწავლო კურსის განმახორციელებლის წინასწარი გა­ნ­ც­ხადების შესაბამისად საჭიროა ამა თუ იმ ლექ­ცი­ის/პრაქ­ტი­კუ­ლი/სხვ. მეცა­დი­ნეო­ბების ჩასატარებლად, ბიბლიოთეკიდან შე­იძ­­ლე­ბა გა­ტანილ იქნას მხოლოდ 24 სთ-ის ვადით;
 • ბიბლიოთეკიდან მასალები გაიცემა მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადით;
 • გატანილი მასალის დაბრუნების ვადის დადგომისთანავე (ერთ კვირაში), მკითხველი ვალ­დებულია გატანილი მა­­სალა დაუბ­რუ­­ნოს ბიბლიოთეკას;
 • საჭიროების შემთხვევაში, მკითხველს შეუძლია მასალის განმეორებით გატანა ერთი კვირის ვა­დით იმ შე­მთხვევაში, თუ ამ მა­სა­ლა­ზე არ შემოსულა სხვა განაცხადი;
 • თუ მკითხველი ვერ აბრუნებს ბიბლიოთეკიდან გატანილ მასალასერთი კვირის გასვლის შემდეგ, იგი ვალდე­ბუ­ლია შეა­ტ­ყო­ბი­ნოს ბიბლიოთეკას აღ­ნი­შნულის შესახებ და ახსნას მიზეზები;
 • ბიბლიოთეკა უფლებამოსილია მასალის დაბ­რუნების მიზნით მი­მარ­თოს ბნსუ-სს ადმინისტრაციას შე­სა­ბამისი ღონისძიების გა­ტა­რების, მათ შორის ბიბლიოთეკისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზ­ნით (მასალის დაზიანების/განადგურების შე­მ­თ­ხ­ვე­ვა­ში);
 • განსაკუთრებულ შემთხვევებში ბიბლიოთეკას შეუძლია მოითხოვოს ბიბლიოთეკიდან გატანილი მასალის ვადამდე დაბრუ­ნე­ბა. ასეთ შემთხვევაში მკი­თ­ხველი ვალდებულია გატანილი მასალა დააბრუ­ნოს შეტყობინებიდან 24 საა­თის განმავლობაში. ბიბ­ლი­ო­თეკის აღ­ნი­შ­ნული მოთხოვნა უნდა იყოს არგუმენტირებული და დროუ­ლად იყოს ცნობილი მკითხველისთვის. ამ შე­მ­თ­ხ­ვე­ვაში ბიბლიოთეკა ვალდებულია სასწრაფოდ უზრუნველყოს მკითხველის მიერ მითითებული გვერდების ასლების მი­წო­დება. მკითხველს არ აქვს მთლიანად მასალის ასლის (მატერიალური სახით ან ელ.ვერსიის) მოთხოვნის უფლება.

3. გატანილი მასალის დაკარგვა:

 • გატანილი მასალისდაკარგვის შემთხვევაში მკითხველი ვალდებულია მიაწოდოს ბიბლიოთეკას დაკარგული მა­სალის ანალოგი ანმას დაეკისრება ჯარიმა მასალის ღირებულების ოდე­ნო­ბით;
 • ბიბლიოთეკის თანამშრომელს აქვს უფლება არ გაატანოს ბიბლიოთეკიდან მასალები იმ პირებს, რომ­ლებიცშემჩნეულნიარიან ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების დარღვევაში (გატანილი მა­სა­ლების დაბრუნების ვადის დარღვევა, მა­სალების დაზიანება/ გა­ნადგურება/დაკარგ­ვა). აღნიშნული არ ზღუდავს სამკითხველო დარბაზში ამ მასალებით სარგებლობის უფლებას.

4. საბიბლიოთეკო მასალებთანმოპყრობისწესები:

 • დაუშვებელია ნაბეჭდი მასალების ან ფურცლების გადაკეცვა ან ნებისმიერი სხვა სახით დაზიანება;
 • დაუსვებელია დამოუკიდებლად დაზიანებული ფურცლების/ყდის დაწებება/შეკეთება (დეფექტისაღმოჩენისშემთხვე­ვაში მკი­თ­ხ­ველ­მა უნდა მიმართოს ბიბლიოთეკარს);
 • დაუშვებელიანაბეჭდი მასალების გვერდებზეშენიშვნების, კომენტარის, ხაზგასმის, მინა­წე­რე­ბის და სხვ.გაკეთება;
 • დაუშვებელია სანიშნისმაგივრადისეთი საგნების გამოყენება, რომლებიც დააზიანებენ ნაბეჭდ მასალას;
 • დაუშვებელიანაბეჭდი მასალის გაუხსნელი (გასაჭრელი)გვერდების დამოუკიდებლად გახსნა(ამშემთხვევაშიმკი­თ­ხ­ველ­მა უნდა მიმართოს ბიბლიოთეკარს);
 • წიგნის/მასალისმიღებისას მკითხველმამაშინვეუნდა შეამოწმოსმასალისვარგისიანობა, წინააღმდეგშემთხვევაში ჩაითვლება რომ მასალა დაზიანებულია მკითხველის მიერ;
 • უხეშიმოპყრობისასანდაზიანებისშემთხვევაში (გვერდებისამოხევა, დაზიანებადასხვ.) მკით­ხ­ვე­ლი ვალდებულია ბიბ­ლიო­თე­კას მიაწოდოს ანალოგიური მასალა ან მას დაეკისრება ბიბლიოთეკისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდე­ბუ­ლე­ბა (დაზიანებული/განადგურებული მასალის ღირებულების ოდენობით). ამ შემთხვევაში მკითხველს გააუქმდება მკითხველის ბარათი (ვეღარ ისარგებლებსბნსუ-ს ბიბლიოთეკით);
 • დაუშვებელია ინფორმაციის ელ.მატარებლების (ელ.დისკები/სხვ.) სითბოს წყაროებთან მოთავსება, დაგდება, კომპიუტერში და­ტო­ვე­ბა, ზედაპირსე წარწერების გაკეთება ან ისეთი ქმედების ჩადენა, რომელიც იწვევს/შეიძლება გამოიწვიოს ელ. მატარებლის დაზიანება. ასევე, დაუშვებელია თვითნებურად ინფორმაციის გადმოწერა, გავრცელება და სხვ.;
 • ინფორმაციის ელ.მატარებლების (ელ.დისკები/სხვ.) მიღებისას მკითხველმა უნდა შეამოწმოს მისი ვარგისიანობა. მკითხველმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ბიბლიოთეკაში დაბრუნე­ბუ­ლი ინფორმაციის ელ.მატარებელი, ასევე, შე­მო­წ­მ­დე­ბა. ინფორმაციის ელ.მატარებლების დაზიანებისშემთხვევაში (გვერდებისამოხევა, დაზიანებადასხვ.) მკით­ხ­ვე­ლი ვალდებულია ბიბ­ლიო­თე­კას მიაწოდოს ანალოგიური მასალა ან მას დაეკისრება ბიბლიოთეკისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდე­ბუ­ლე­ბა (და­ზი­ანებული/განადგურებული მასალის ღირებულების ოდენობით). განზრახ დაზიანების შემთხვევაში მკითხველს გააუქმდება მკითხველის ბარათი (ვეღარ ისარგებლებსბნსუ-ს ბიბლიოთეკით).

5. მკითხველის ვალდებულებაა:

 • წარმოადგინოსმკითხველის ბარათიბიბლიოთეკაშისაჭიროამასალისმიღების ან ბიბლიოთეკის სხვა რესურსით სარგებლობის მიზნით. ელექტრონული შეკვეთის შემთხვევაში მკითხველი ვალდებულია ისარგებლოს რეგისტრაციისას მითითებული პირადი ელ.ფოსტით ან ბნსუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის შესაბამისი სერვისით;
 • დაათვალიეროსმიღებული მასალამიღებისასდადეფექტისაღმოჩენისშემთხვევაშიაცნობოსბიბლიოთეკის თანამშრომელს;
 • გაუფრთხილდესბიბლიოთეკისმატერიალურ-ტექნიკურ რესურსს.

6. ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში ქცევის წესები:

 • მკითხველი ვალდებულია სამკითხველო დარბაზში დაიცვასსიჩუმე, წესრიგი, ქცევისდაჰიგიენურინორ­მე­ბი;
 • მასალის გამოყენების შემდეგ დაუშვებელია მისი თვითნებურად საცავშიგანთავსება (მასალა უნდა გადაეცეს ბიბლიოთეკარს);
 • ყველა წარმოქმნილი პრობლემის გადასაწყვეტად მკითხველმა უნდა მიმართოს ბიბლიოთეკარს.

აკრძალულია:

 • ბარათებისამოღებაკატალოგებიდან;
 • წიგნსაცავში შესვლა და/ან მასალისგატანაბიბლიოთეკის თანამშრომლისნებართვისგარეშე;
 • ხმაური, საუბარი, სამკითხველო დარბაზში ზედმეტი გადაადგილება და სხვ.;
 • საკვების შემოტანა (ნებადართულია მხოლოდ ბოთლში ჩამოსხმული წყლის შეტანა);
 • მობილური ტელეფონების გამოყენება;
 • ნაბეჭდი მასალების დამალვა, მოპარვა, დაზიანება და არსათანადოდ მობყრობა;
 • ბიბლიოთეკაშიისეთიმასალა შეტანა, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს ბიბლიოთეკის ფონდი ან/და მატერიალური რესურსი, ხელს შეუშლის სამკითხველო დარბაზში მყოფ სხვა პირებს.

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 13.09.19.