სურათი

სახელი და გვარი: ბერიძე ნინო
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ლოგისტიკის, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის გამგე
დაბადების თარიღი: 30.12.1968
მისამართი: საქართველო. ბათუმი, ანგისის I ჩიხი№ 22
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995593369112
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მასწავლებელი.
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკა
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016 წლიდან- ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
 • 2016 წლიდან დღემდე- გრიგილ რობაქიძის სასწავლო უნივერსიტეტის ბათუმის წარმომადგენლობის მოწვეული
 •         პროფესორი
 • 2012-2016-შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივესიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2011 დან დღემდე- შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივესიტეტი, ლოგისტიკის, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრის გამგე
 • 200-2012- შპს ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი, მოწვეული სპეციალისტი
 • 2007-2008- ბათუმის საზღვაო კოლეჯი-მეზღვაურთა სკოლა. პედაგოგი
 • 2007-2008- შპს მახინჯაურის ლიცეუმი, გეოგრაფიისა და მეტეოროლოგიის მასწავლებელი
 • 2006-2009- ხელვაჩაურის რაიონის  კულტურის ცენტრი, მოსწავლე ახალგაზრდობასთან  მუშაობის   დარგის  სპეციალისტი.     მასწავლებელი.
 • 1994-2006- ხელვაჩაურის  რაიონის  მოსწავლე ახალგაზრდობის  სახლი, მასწავლებელი
 • 1987-1994-  ქ.ტიუმენის (რუსეთი) №11 საშუალო სკოლა. საქმის მწარმოებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • N. Beridze,. Agro-tourism perspectives of Adjara region and international tourist market requirements. 7th Eurasian  Multidisciplinary Forum. Tbilisi, Georgia.2017
 • ნ. ბერიძე,. მსოფლიო ვაჭრობა და საზღვაო ტრანსპორტი“ I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.   ,,თანამედროვე      მენეჯმენტი,      პრობლემები,   ჰიპოთეზები,   კვლევები.“ კონფერენციის მასალათა კრებული, გვ. 121-124.  ბათუმი. 2015 
 • ნ.ბერიძე,. მონოგრაფია- ”ეკონომიკური კულტურული აღზრდის შინაარსი და ორგანიზაცია ძირითად სკოლაში”   გამომცემლობა "აჭარა” ISBN 978-99940-2107-9 ბათუმი. 2008
 •  ნ.ბერიძე,. ”ზნეობა ,როგორც ეკონომიკური  აღზრდა-განვითარების საფუძვლები”. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი’’ 2(31) თბილისი, ISSN 1512-0333, თბილისი. 2008
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 7th Eurasian  Multidisciplinary Forum Tbilisi,georgia.2017
 •  საერთაშორისო კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“   ბათუმი. საქართველო. 2017
 • . I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . ,,თანამედროვე      მენეჯმენტი,      პრობლემები,   ჰიპოთეზები,   კვლევები.  ბათუმი  საქართველო. 2015.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends- 2017 
 • ტემპუსის ,,530311-TEMPUS -1-2012-1 AM- TEMPUS -JPCR-MAHATMA” პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ --  თემაზე ,,ორგანიზაციული მენეჯმენტი“ საქართველო  2014
 • ტემპუსის ,,530311-TEMPUS -1-2012-1 AM- TEMPUS -JPCR-MANATMA” პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი,    თემაზე ,სწავლის სტრატეგიები.“საქართველო  2014 
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე ,,სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“ საქართველო ბნსუ    2013
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე “თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდები“ საქართველო   ბნსუ  2012
 •   „აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე  .,სწავლა/სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები“; „ლექციის სამფაზიანი მოდელი“;  „ბიჰევიორიზმი და კონსტრუქტივიზმი“;საქართველო  ბნსუ  2012
 •  ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე „აქტიური და პასიური სწავლების მეთოდების შედარებითი ანალიზი“;  ბნსუ    2012   
 • ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები”.  საქართველო. ფონდი  2010
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული- B 2
 • ინგლისური--A1
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MICROSOFT OFFICE: WORD,  EXCEL, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER picture manager

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.