სურათი

სახელი და გვარი: ბარამიძე შოთა
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
დაბადების თარიღი: 05.01.1948
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ქათამაძის ქ.N 7
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 558 48 33 44
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ელექტრიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016-დან-დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი , ასოცირებული პროფესორი
 • 2013-2016 -  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი ,მოწვეული სპეციალისტი
 • 2007-2012- მშრალტვირთმზიდი თ/ მ “TIMIOS STAVROS”, ელექტრიკოსი
 • 2006-2007 - მშრალტვირთმზიდი თ/ მ ”PANAGIA”, ელექტრიკოსი
 • 1993-2013-საქართველოს საზღვაო სანაოსნო, ელექტრომექანიკოსი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • შ. ბარამიძე ,, გემის ელტექნიკა და ელექტრომოწყობილობები" ბნsუ. სახელმძღვანელო 2017
 • შ.ბარამიძე  ო.ლომიძე ,,იზოლაციის ელექტრონული გამოცდა და დიაგნოსტიკა " ბნსუ. სახელმძღვანელო:2016
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომოიკური განვითარების პრობლემები და მათი          გადაჭრის გზები“
 • 2016- პროფესორ- მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
 • 2016- I I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ 
 • 2015- პროფესორ- მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
 • 2015- I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები
 • 2014- პროფესორ- მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ
 •  
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017- Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends
 • 2016 - TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR IMO MODEL COURSE 6.10
 • 2016- Train the trainer course IMO MODEL COURSE 6.09
 • 2014 -Engine room  Simulator (ERS 5000)
 • 2014 - ხანძართან ბრძოლოს გაფართოებული კურსი
 • 2014- ტანკერზე მუშაობის გაცნობითი კურსი
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა C1
 • ინგლისური ენა B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • MICROSOFT OFFICE: WORD,  EXCEL, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.