სურათი

სახელი და გვარი: ჭყონია ნატალია
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: -
დაბადების თარიღი: 13.10.1976
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, გორგასალის ქ №74-16
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 599 15 24 26
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი. ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ინგლისური ენა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლების და მეცნიერების,, პედაგოგიკა
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016 დან-შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2012-2016- შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი
 • 2008-2012- შპს ბათუმის ნავიგაციის  სასწავლო უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
 • 2001-2008- შპს ბათუმის საზღვაო კოლეჯი- მეზღვაურთა სკოლა, ინგლისური ენის მასწავლებელი
 • 1998-2000- ბათუმის დახელოვნების ინსტუიტუტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  N. Tchkonia. RELATIONSHIP BETWEEN THE PHILOSOPHY OF EDUCATION AND PEDAGOGY EXPERIENCE AND EDUCATION.
 2. N. Tchkonia, Z. Vakhania . Active Readiness Method For Trainings And Seminars. "Ukraine - Eu. Innovations in Education, Technology, Business And Law". pp. 210 -  213. April 24 - 28. Slovak Republic - Czech Republic. 2018.
 3. N.Tchkonia., Maritime English teaching instruction in global maritime context. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  ჟურნალი“ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“.№ 4 გვ.308-311. 2017.
 4. N. Tchkonia., Maritime English practice by using marine simulators. The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law".Part 2, pp. 119-122.  3-7  April, . Slovak Republic. Austria. 2017
 5. N.Tchkonia,. “Collegiality and its efficiency in maritime English language education development”.  The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies).Part 2, pp. 198-200. Slovak Republic,Poland , 2016
 6. ნ.ჭყონია., „ინგლისური ენის მასწავლებლის როლი საზღვაო ინგლისური ენის საკომუნიკაციო უნარების განვითარებაში“ .  I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია :თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. ბათუმი-2015
 7. ნ.ჭყონია. ”პიროვნული აღზრდის პედაგოგიური, ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური საფუძვლბი”. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი  „ინტელექტი“- 3 (44), გვ 173 – 176; – ISSN 1512-0333- თბილისი, 2012.
 8. ნ. ჭყონია. ”რელიგიური და მეცნიერული მსოფლმხედველობის ურთიერთობა.” პერიოდული ჟყრნალი ”ინტელექტი,”  N3 (41),  გვ. 47 – 51. თბილისი,  2011
 9. ნ. ჭყონია. ”კეთებით სწავლის პრობლემა ჯონ დიუის განათლების თეორიაში,”პერიოდული ჟყრნალი ”ინტელექტი,”  N3 (38), გვ. 176-179, თბილისი, 2010
 10. ნ. ჭყყონია. ”ადამიანის პიროვნებად ჩამოყალიბების ფაქტორები.” პერიოდული ჟყრნალი ”ინტელექტი,”  N3 (38), გვ. 173-176, თბილისი, 2010
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 •  The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law". 3-7  April, 2017. Slovak Republic. Austria. 2017
 •  The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic,Poland , 2016
 •  I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია :თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. ბათუმი-2015
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • "Modern University in European education systems: teaching methods, scientific-pegdagogical development, distance education and internationalization of learning     process". Nikolaus Copernicus University. Certificate №S019/1-2019
 • Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends- 2017 
 •  Has Undergone the Training (72 hours) by Partipication in the Above Mentiond (სლოვაკეთი, პოლონეთი)- 2016 
 • Modern Management: Problems, Hypotheses, Researches”-საქართველო-2015  
 • Training General Methodology ofEnlish Language Teaching”-საქართველო-2014 
 • Successfully participating in the ,, Inspiring and Empowering Teachers of English”.საქართველო-2013 
 • ,თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდები““Cooperative methods of learning”..საქართველო-2012
 • „ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისთვის“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი  2011
 • „აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ბათუმი 2011
 • სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები“. ფონდი განათლების ინსტიტუტი. ბათუმი, საქართველო  2010
 • TACIS -TRACECA Maritime Training: Greece Study Tour 2 ; Azerbaijan, Georgia, Kazakhistan, Ukrain. Athen, Grecce-2007
 • TACIS -TRACECA Maritime Training: Train the Trainer Course. Based on the IMO model course. 2007 . ბათუმი, 2007
უცხო ენების ცოდნა:
 • ინგლისური ენა-C 1
 • რუსული ენა- B 2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • ყველა საოფისე პროგრამა

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.