სურათი

სახელი და გვარი: ბერიძე ვიქტორია
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: -
დაბადების თარიღი: 26.10.1988
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ხიმშიაშვილის ქ №9-52
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995577299901
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა(დამატებითი სპეციალობა არქიტექტურა)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მშენებლობის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016- დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივესიტეტი,  ასოცირებული პროფესორი 
 • 2012 -.2016 -შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
 • 2012- დღემდე - სსიპ-აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, ძეგლებზე ნებართვებისა და მონიტორინგის განყოფილება,  მთვარი სპეციალისტი    
 • 2010-2011.- აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტოს კულტურული მემკვიდრეობის და კულტურული ღონისძიებათა დეპარტამენტი ,მთავარი სპეციალისტი   
 • 2009-2010-  შპს. „konstruqtori-21” - ინჟინერ - კონსტრუქტორი                
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ვ. ბერიძე ,ანტისეისმური ღონისძიებები ანტიკური ხანიდან XIX საუკუნემდე samecnieroteqnikuriJurnali `mSenebloba~ #1(36), Tbilisi, 2015 ვ. ბერიძე ,,კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის კვავლოს კოშკის აღდგენა-გაძლიერების კონსტრუქციული ღონისძიებები " samecniero-teqnikuriJurnali `mSenebloba~ #2(36), Tbilisi,2015
 • ვ. ბერიძე ,,კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის კვავლოს კოშკის აღდგენა-გაძლიერების კონსტრუქციული ღონისძიებები " samecniero-teqnikuriJurnali `mSenebloba~ #2(36), Tbilisi 2015
 •  ვ.ბერიძე ,,შატილის კოშკებისა და ციხე სახლების აღდგენა–გაძლიერების ღონისძიებები. შრომების კრებული ,,თანამედროვე საზოგადოება განათლება და მეცნიერება“.Ν 7-ე ნაწილი.UCOM ტამბოვი 2015
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 • თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ - საქართველო ბნსუ 2017 წ;
 • პროფესორ-მასწავლებელთა დასტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია. ბნსუ-2016 წ.
 • II  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ -საქართველო ბნსუ 2016 წ;
 • საერთაშორისო კომფერენცია “თანამედროვე მეცნიერება და განათლება ISBN , DOI ხელშეკრულების მიხედვით, Ν856-08/2013К. ,,თანამედროვე საზოგადოება განათლება და მეცნიერება“ რუსეთის მეცნიერებათა ციტირების ინდექსი , რუსეთი , ტამბოვი 2015
 • I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები -საქართველო ბნსუ 2015წ
 • სტუდენტთა საუნივერსიტეტო კონფერენცია საქართველო 2010 
 • საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა მეხუთე სამეცნიერო სიმპოზიუმი საქართველო 2010
 • საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა მეოთხე სამეცნიერო სიმპოზიუმი საქართველო 2009
 • სტუდენტთა მეორე სამეცნიერო სიმპოზიუმი საქართველო 2008
 • სტუდენტთა X სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო 2008
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 •  2017- Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European  Experience  and  Global Trends- 
 •  2015-თანამედროვე მეცნიერება და განათლება, მოსკოვი
 •   2014- მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში იტალია
 •   2010-  „ჯანსაღი ცხოვრების წესი, შიდსი“ საქართველო
 •   2009 -”საზაფხულო სკოლა 2009 ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვა” საქართველო
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული - B2
 • ფრანგული - A1
 • ინგლისური - B2
 • თურქული - B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • Autocad, Microsoft Windows-ის საოფისე პროგრამები, Internet Explorer - საიტის მართვისა და რედაქტირების დონეზე ,  PowerPoint   

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.