სურათი

სახელი და გვარი: ჩიქოვანი ეკატერინე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე,საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრის ხარისხის მთავარი სპეციალისტი
დაბადების თარიღი: 12.07.1979
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, 6000, დ. თავდადებულის ქ. № 48
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 555 14 48 68
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა საზღვაო ტრანსპორტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2013 დან - დღემდე - საზღვაო მომზადების ცენტრის ხარისხის სამსახური - მთავარი სპეციალისტი
 • 2012 დან - დღემდე -შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი - ასისტენტ-პროფესორი
 • 2010 დან - დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ლოგისტიკის ფაკულტეტი - დეკანის მოადგილე
 • 2008-2010 -  საზღვაო მომზადების ცენტრის - ტრენაჟორული კურსების კოორდინატორი
 • 2002-2007 - შპს ბათუმის საზღვაო კოლეჯი“ საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი ,,მერკური“ - ხარისხის  მენეჯერი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Хведелидзе Е. Чиковани Е., Создание модели кластерной системы логистики в портах Грузии,  The Third International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic, Austria 2017; part 2, pp 97-101
 • ქ.გოლეთიანი, ე.ჩიქოვანი -,,ლოგისტიკური საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ეკონომიკურ პირობებში"-თანამედროვე მენეჯმენტი" პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები.   გვ[175-177] საქართველო,  2015
 • კ.ღურცკაია, რ.ოთინაშვილი, ი.პაპაშვილი, ე.ჩიქოვანი ,,სახელმწიფოსა და ეკონომიკის ურთიერთობების ევოლუცია "ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. გვ[32-42] საქართველო 2013   
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017-.The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law". 3-7  April,  Slovak Republic. Austria.
 • 2017 - საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომოიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ ბნსუ, საქართველო
 • 2016- პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.ბნსუ/
 • 2016 - I I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ .ბნსუ, საქართველო
 • 2015 - I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. ბნსუ, საქართველო
 • 2015-პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.ბნსუ
 • 2014-პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.ბნსუ
 • 2012-ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბსუ
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017-Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends
 • 2017- ტრეინინგი თემაზე „ISO 9001:2015 მოთხოვნები. ხმს-ს შიდა აუდიტი“ (საქართველო)
 • 2016 - The Requirements of International Standard ISO 9001:2015 and Methods of Threir Implementation (საქართველო)
 • 2014- Training General Methodology ofEnlish Language Teaching” (საქართველო)
 • 2013 - ,, აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ (საქართველო)
 • 2007- Comercial and Liability Course (საქართველოHPTI)
 • 2006 - Trainig Establishments (აზერბაიჯანი HPTI)
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა -C1
 • ინგლისური ენა - B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.