სურათი

სახელი და გვარი: ხვედელიძე ელიდა
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: -
დაბადების თარიღი: 16.12.1976
მისამართი: საქართველო, ბათუმი.6000. კონსტანტინე გამსახურდიას №8-10/5
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 597 77 77 49
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
სამუშაო გამოცდილება:

2008-დან დღემდე შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2007-2008 - შპს ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი-საერთაშორისო საზღვაო ცენტრი, მოწვეული სპეციალისტი

2005-2007 - შპს ბათუმის საზღვაო კოლეჯი-მეზღვაურთა სკოლა, მოწვეული სპეციალისტი

2005-დან დღემდე - კლინიკა“საგიტარიუსი“, დირექტორი

2001-2004 - რუსეთის ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტი, თვალის სნეულებათა კათედრის უმცროსი თანამშრომელი                                                               

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ელემედიცინა, როგორც სამკურნალო დიაგნოსტიკური პროცესის ეფექტიანობის გაზრდის ინსტრუმენტი. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“-2016

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2017-National Dissemination Conference-Tempus “Promoting quality and recognition of transnational education in Armenia and Georgia”(TNE_QA) . საქართველო  ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი

2017- საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომოიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის  გზები ".საქართველო. ბნსუ

2017- SOE 2017”Europian Society of  ophthalmology”.ესპანეთი

2016- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.საქართველო. ბნსუ

2016- I I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები"    საქართველო, ბნსუ

2015- პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი კონფერენცია.საწართველო, ბნსუ

2015- Ophtalmological Society and European Society of Ophthalmology.საქართველო

2014- ოფთალმოლოგთა საერთაშორისო კონფერენცია "Tbilisi Eye Live"

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends- 2017 

Train the trainer course IMO MODEL COURSE 6.09, უკრაინა, 2016

“ეფექტური ადაპტაცია ახალ ფინანსურ, რეგულაციურ და საბაზრო გამოწვევებთან“. საქართველო, 2015

 „ტრენერების ტრენინგი“ ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 2014

,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე ,,სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“. საქარველო, ბნსუ, 2013 

 ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე “თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდები“ საქარველო, ბნსუ, 2012

„აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე  .,სწავლა/სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები“; „ლექციის სამფაზიანი მოდელი“;  „ბიჰევიორიზმი და კონსტრუქტივიზმი“. საქართველო, ბნსუ, 2012

,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე „აქტიური და პასიური სწავლების მეტოდების შედარებითი ანალიზი“; „ბლუმის ტაქსონომია“; მასლოუს ადამიანის მოთხოვნილებათა თეორიული იერარქია“   საქართველო, ბნსუ, 2012                               

,სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები”.  საქართველო, ბნსუ, 2010                            

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა C1

რუსული ენა-C2

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.