სურათი

სახელი და გვარი: გაბედავა გიორგი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 06.01.1990
მისამართი: საქართველო, ქ.ბათუმი (6000), მაქაცარიას ქ. № 13
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: 571711718
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: საზღვაო ტრანსპორტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტრანსპორტის და საზღვაო მენეჯმენტის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საზღვაო ტრანსპორტი /გამოყენებითი ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საზღვაოსნო მეცნიერებები - ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საზღვაო ტრანსპორტი / ინჟინერია
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2019 - დან - დღემდე შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი
 • 2017- დან - დღემდე  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი
 • 2015-დან - დღემდე - მერსი ქორფსი, მონიტორინგისა და შეფასები მენეჯერი
 • 2013-2015 - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, ანალიტიკური სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 • 2012-2012 - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, გემების რეგისტრაციისა და დროშის კონტროლის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 
 • 2011-2012 -  სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, გემების რეგისტრაციისა და დროშის კონტორლის დეპარტამენტის სტაჟიორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სახელმძღვანელო:

 • გ. გაბედავა, ქ. გოლეთიანი, ბ. გეჩბაია, ნ. ჭილაია "საერთაშორისო ლოგისტიკა" - გამომცემლობა „კალმოსანი", 2018

მონოგრაფია:

 • გ. გაბედავა, "საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის მენეჯმენტის ეფექტიანობის გამოკვლევა და სრულყოფის მიმართულებები" - გამომცემლობა „კალმოსანი", 2018

სამეცნიერო შრომები:

 • გ. გაბედავა, ნ. მიქელთაძე, ბ. გეჩბაია, ქ. გოლეთიანი "ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ზეგავლენა პერსონალის შრომის ეფექტიანობაზე საქართველოს საგანამანათლებლო სივრცეში", მონოგრაფია - ბიზნესის ეკონომიკა და მენეჯმენტი, ინოვაციები და ტექნოლოგიები, იტალია 2019
 • გ. გაბედავა, ე. ხარიშვილი, ბ. გეჩბაია, კ. გოლეთიანი "საქართველოს ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები: საქართველოს და უკრაინის შედარებითი ანალიზი", უკრაინია 2018
 • გ. გაბედავა, ქ. გოლეთიანი "გემების მოძრაობის სისტემის სარგებელი (ბელგიის გემების მოძრაობის სისტემის მაგალითი)", მონოგრაფია - ინოვაციები მეცნიერებაში, ბულგარეთი, 2018
 • გ. გაბედავა, ქ. გოლეთიანი "საქართველო მსოფლიო ლოგისტიკური სისტემის ეფექტიანობის რეიტინგში და მისი ანალიზი", საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა", გვ. [322 - 327] საქართველო 2018
 • გ. გაბედავა, „გემების ღია რეესტრი და მისი პრინციპები (საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრის მიმოხილვა)“,  საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“,  გვ. [26-33] საქართველო 2018
 • გ. გაბედავა, „ნავსადგურის ინფრასტრუქტურისა და ლოგისტიკის როლი “, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, გვ. [53-58] საქართველო 2017
 • გ. გაბედავა, „საქართველოს საზღვაო ინფრასტრუქტურა გლობარული კონკურენტუნარიოანობის რეიტინგში (GC) და  ანალიზი”,  საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, გვ. [225-229]  საქართველო 2017
 • გ. გაბედავა, "ლოგისტიკური პერსპექტივები საქართველოში", ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა", გვ. [106-114] საქართველო 2017
 • გ. გაბედავა, ნ. ჯიჯავაძე " საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის მიმოხილვა", ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა", გვ. [81-85] საქართველო 2017
 • გ. გაბედავა, " საქართველოს საზღვაო ნავსადგურების ამჟამინდელი მდგომარეობა, პრობლემები და პერსპექტივები", II საერთაშორისო კონფერენცია "საზღვაო ინდუსტრიის თანამედროვე გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, ტურიზმი". გვ. [108-113] საქართველო 2016
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 • საერთაშორისო კონფერენცია " გამოყენებითი კვლევები განათლებაში" - 5-7 ივლისი 2019. ვარშავა / პოლონეთი;
 • V (საიუბილეო) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები" - 24 ივნისი 2019. ბათუმი / საქართველო;
 • XXI საერთაშორისო კონფერენცია "ბიზნესისს ეკონომიკა და მენეჯმენტი, ინოვაციები და ტექნოლოგიები". 18-19 თებერვალი 2019. რომი / იტალია;
 • XVIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა". 10 ოქტომბერი 2018. კიევი / უკრაინა
 • III საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული ფორუმი "ინოვაციები მეცნიერებაში: ჩვენი დროის გამოწვევები". 08 - 16 სექტემბერი 2018. ბულგარეთი - უკრაინა;
 • IV სართაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები". 24 ივნისი 2018. ბათუმი / საქართველო;
 • IV საერთაშორისო კვლევითი და პრაქტიკული კონფერენცია "უკრაინა-ევროკავშირი, თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი". 24 - 28 აპრილი 2018. სლოვაკეთის რესპუბლიკა / ჩეხეთის რესპუბლიკა;
 • საერთაშორისო კონფერენცია „ საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევებისაზღვაო ტრანსპორტისაინჟინრო ტექნოლოგიებილოგისტიკატურიზმი“. 8 – 9 სექტემბერი 2016. ბათუმი / საქართველო;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციაახალგაზრდობის მეცნიერება 2016: სოციალურ - ეკონომიკური და საზოგადოებრივი განვითარების ჰუმანიტარული ასპექტები“. 18 – 19 მაისი 2016. ჩერნიგოვი / უკრაინა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციასაზღვაო ტრანსპორტის უსაფრთხოების აქტუალური საკითხები“. 01 – 06 ოქტომბერი 2014.  ასტანა / ყაზახეთი;
 • საერთაშორისო საზღაო კონფერენცია / გამოფენა  POSIDONIA 2014. 02 – 06 ივნისი 2014. ათენი / საბერძნეთი;
 • პირველი რეგიონული სიმპოზიუმისაკრუიზო ტურიზმი, მსოფლიო გამოცდილება და შავი ზღვის რეგიონის განვითარების პერსპექტივები“.  30 აპრილი 2014. ბათუმი / საქართველო;
 • საქართველოს კიბერ უსაფრთხოებისა და ონფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების VI რეგიონული კონფერენცია”. 28 – 29 ნოემბერი 2013.  თბილისი / საქართველო;
 • საზღვაო ინდუსტრიის კონფერენცია / გამოფენა “Break Bulk Europe”. 14 – 16 მაისი. ანტვერპენი / ბელგია;
 • საზღვაო ინდუსტრიის კონფერენცია / გამოფენა “NAVINGO Maritime and Offshore Career Event”. 10 აპრილი 2013. როტერდამი / ნედერლანდები;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2018 - მწვანე ეკონომიკა: პოლიტიკისა და ეკონომიკის საზომები, როგორც ადგილობრივი და რეგიონალური მდგრადი განვითარების მექანიზმები; თელავივი /ისრაელის სახელმწიფო
 • 2018 - ექსპორტის მენეჯმენტი; ბათუმი / საქართველო
 • 2018 - საზაფხულო სკოლა "ნაბიჯი შეფასების კარიერაში" ახალგაზრდა და მოზარდი შემფასებლებისთვის"; კიშინოვი / მოლდოვის რესპუბლიკა
 • 2018 - თვითშეფასება, როგორც სასწავლებლის ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრის ინსტრუმენტი და სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ"; ბათუმი / საქართველო
 • 2017 - სემინარი საგრანტო პროექტების წერაში; ბათუმი / საქართველო
 • 2017 - “DataFest Tbilisi 2017”; თბილისი / საქართველო
 • 2017 - პროექტის მართვა; თბილისი / საქართველო
 • 2017 - მონაცემთა ვიზუალიზაცია; თბილისი / საქართველო
 • 2016 - მონიტორინგის და შეფასების შესაძლებლობების გაძლიერება და გამოყენება: შეფასების საზოგადოება, როგორც მამოძრავებელი ძალა; ანტვერპენი / ბელგია
 • 2016 - საზაფხულო სკოლა ახალგაზრდა მეკვლევარებისთვის; თბილისი / საქართველო
 • 2016 - პროექტის მართვა; თბილისი / საქართველო
 • 2016 - ზამთრის სკოლა “მონაცემთა მოწინავე ანალიზი სოციალურ მეცნიერებებში + IBM SPSS”; თბილისი / საქართველო
 • 2013 - გემისთვის დროშის შერჩევის მასტერკლასი / ფაქტორები და გავლენა; ანტვერპენი / ბელგია
 • 2013 - კლიმატური ცვლილებები და ადაპტაციის დაგეგმვა: სან-დიეგოს (აშშ) ნავსადგურის მაგალითზე; ანტვერპენი / ბელგია
 • 2013 - ტერმინალის მუშაობაში მიმწოდებლის ვალდებულებების შესწავლა; ანტვერპენი / ბელგია
 • 2012 - დებატების განვითარება: ახალი გადამხდელები, ახალი როლი ?; ანტვერპენი / ბელგია
 • 2011 - ეროვნული სემინარი გემების შორ მანძლზე ინდენტიფიცირებისა და მეთვალყურეობის სისტემაზე; ბათუმი / საქართველო
 • 2011 - მდგრადობისა და პროექტის მარკეტინგის საფუძვლები;  ბათუმი / საქართველო
უცხო ენების ცოდნა:
 • ინგლისური ენა - C1
 • რუსული ენა -B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, MS Project, Visio, Publisher, Adobe Acrobat / Reader, Photoshop, Internet; 
 • IBM SPSS
 • დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა (EFLOW

 

სხვა აქტივობები:

სასწავლო პრაქტიკა:

 • როტერდამის საზღვაო ნავსადგური - Maasvlakte 2-ის ტერმინალი;
 • ანტვერპენის საზღვაო ნავსადგური;
 • გენტის საზღვაო ნავსადგური;
 • ბრუგეს საზღვაო ნავსადგური;

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.