სურათი

სახელი და გვარი: ჭილაია ნინო
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
დაბადების თარიღი: 24.01.1990
მისამართი: შერიფ ხიმშიაშვილის #37, ბ. 13, ბათუმი
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: 599003732
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება / ლოგისტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ლოგისტიკისა და პორტის მენეჯმენტის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ლოგისტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საერთაშორისო მენეჯმენტისა და ბიზნესის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამუშაო გამოცდილება:
 
 • 2018- დან - დღემდე  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი
 • 2014-დან - დღემდე - "მერსი ქორფსი", თემატური ჯგუფის მენეჯერი
 • 2017-2018 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი
 • 2012-2014 - სატრანსპორტო კომპანია "კლასკან ჯორჯია", ლოგისტიკის მენეჯერი
 • 2010-2012 - ინდუსტრიული კომპანია "სისტემ რეს", იმპორტ-ექსპორტის მენეჯერის თანაშემწე
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
მონოგრაფია:
 • ნ. ჭილაია „მიწოდების ხარჯების მინიმიზაციისა და საწარმოო ლოჯისტიკური პოტენციალის ოპტიმიზაციის სტრატეგიები გლობალურ ბიზნესში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე) “, გამომცემლობა „კალმოსანი“, თბილისი 2018
სამეცნიერო შრომები:
 • ნ. ჭილაია „ლოჯისტიკური სისტემის ევოლუციის ეტაპები და საქართველოს გამოცდილება“, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ (ISSN 2449-2418), ბათუმი 2017
 • ნ. ჭილაია „საქართველოს ლოჯისტიკური სისტემა: პრობლემები და პერსპექტივები“. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ (ISSN 0206-2828), გვ.  17-33. თბილისი 2017
 • ნ.  ჭილაია,  ბ.გეჩბაია  „Logistics  challenges  confronting  Georgia  on its  path  to  EU  integration“.  საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კრებული „Ukraine - EU. Modern Technology, Business and Low" (ISBN 978-966-7496-71-5). გვ. 40-42 სლოვაკეთის რესპუბლიკა-პოლონეთი 2016
 • ნ.  ჭილაია  „Importance  of  information  flow  in  supply  chain  and  innovative  solutions“.  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "Youth Science-2016: Socio-Economic and Humanitarian Aspects of Society Development” კრებული.  გვ. 172-176. ჩერნიგორი, 2016
 • ნ. ჭილაია „აჭარის ა.რ.-ის საზღვაო ტრანსპორტის გამოწვევები და განვითარების პრაქტიკული მიდგომები“,  II  საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები:  საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი“ (ISBN 978-9941-0-91114-8, გვ.320-323. ბათუმი 2016
 • ნ.  ჭილაია  „ABC  analysis  as  an  approach  of  Inventory  management“.  საერთაშორისო  სამეცნიერო  და პრაქტიკული კონფერენცია ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის „Innovative Development and Cross-Border Security :  Economic,  Environmental,  Legal  and  Socio-Cultural  Aspects”.  გვ.  807-809,  ჩერნიგორი  2015
 • ნ.  ჭილაია,  რ.მანველიძე „საკუთრებითი ურთიერთობების ტრანსფორმაცია და მისი ეკონომიკური ფენომენი“.  თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული №8 (ISSN 1987 – 6904), გვ. 430-433, თბილისი 2015
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  "Youth Science-2016: Socio-Economic and Humanitarian Aspects of Society Development", 2016, ჩერნიგორი/უკრაინა
 • საერთაშორისო კონფერენცია „ საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევებისაზღვაო ტრანსპორტისაინჟინრო ტექნოლოგიები,ლოგისტიკატურიზმი“. 8 – 9 სექტემბერი 2016. ბათუმი / საქართველო
 • საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის" "Innovative Development and Cross-Border Security: Economic, Environmental, Legal and Socio-Cultural Aspects", 2015, ჩერნიგორი/უკრაინა
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017 - "შესყიდვების ადმინისტრირება", თბილისი/საქართველო
 • 2016 - "SPSS საბაზისო კურსი", ბათუმი/საქართველო
 • 2016 - „პროექტის მართვა“, თბილისი/საქართველო
 • 2015 -  „სოციალური ცვლილებების მართვა“ , ბანგკოკი/ტაილანდი 
 • 2014 -  „ბიზნეს გეგმის შემუშავება“, ბათუმი/საქართველო

 

უცხო ენების ცოდნა:
 • ინგლისური ენა - C1
 • ფრანგული ენა - C1
 • რუსული ენა -B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Visio, Publisher, Adobe Acrobat / Reader, Internet
 • ERP - Cegid
 • CRM - V-Tiger

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.