სურათი

სახელი და გვარი: მიქელთაძე ნათია
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 28.03.1973
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, გორგილაძის ქ №54/62- 101
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995592442285
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია და ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ( აკადემიური დოქტორი)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2013-დან დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2012-დღემდე - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2010-2012- შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2008-2018- - შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, რექტორის მოადგილე
 • 2007-2008- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2006-2009- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2005-2007- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 2000-2005- ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 • 1997-2006- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
 • 1994-1997- გონიოს კოოპერაციული ინსტიტუტი, მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Internationalization of Higer Education as a Priotity of Quality Assurance Service in Georgia, ვარშავა, 5-7 ივლისი, 2019;
 • Quality Assurance Systems and Higher Education Management in Georgia, კონფერენციის მასალათა კრებული, რომი, 18-19 თებერვალი, 2019;
 • პოსტარაკლასიკური მეცნიერება, როგორც მომავლის კველვათა ქვაკუთხედი; კონფერენციის მასალათა კრებული, ბათ., 24 ივნისი, 2018; 
 • კომუნიკაციის გენდერული ასპექტისათვის, ჟ. ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, N1, ბათ., 2018
 • წერილობითი კომუნიკაციის ტიპური პრობლემები ევროინტეგრაციის პროცესში, კონფერენციის მასალათა კრებული,  უკრაინა, 2017
 • განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის როლი ქართული უნივერსიტეტების ევროინტეგრაციის პროცესში, კონფერენციის მასალათა კრებული, უკრაინა, 2016
 • ცოდნის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტისათვის, კონფერენციის მასალათა კრებული, საქართველო, 2015
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • საერთაშორიო კონფერენცია ,,გამოყენებითი კვლვევები განათლებაში", ვარშავა, 5-7 ივლისი, 2019  

 • უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ფორუმი, თბილისი, 30 მარტი, 2019

 • XXI საერთაშორისო კონფერენცია ICEMBIT2019: ბიზნესის მართვა, ინოვაცია და ტექნოლოგიები, მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია (WASET), რომი, 18-19 თებერვალი, 2019 

 • IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები", ბნსუ, ბათუმი, 24.06., 2018 

 • IV International conference "Ukraine-EU: Innovations in Education, Technology, Business and Law". Slovak Republic -  Czech Republic,  24-28.04, 2018 
 • კონფერენცია უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა: შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები, საქართველო, თბილისი, 14-15 დეკემბერი, 2017 
 • III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, საქართველო. ბნსუ, 2017
 • The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law". 3-7  April, 2017. Slovak Republic. Austria. 
 • II საერთაშორისო კონფერენცია“,თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, საქართველო, ბნსუ, 2016
 • The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic,Poland , 2016;
 • I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები.  საქართველო, ბნსუ, 2015
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტი ,,ორგანიზაციული კულტურის როლი სტრესების მართვის და კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში - ქართული რეალობა და ევროპული გამოცდილება», ბათუმი, ბნსუ, 2018

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ტრეინიგი ,,სტრუქტურათშორისი კომუნიკაცია საუნივერსიტეტო სივრცეში, უნივერსიტეტის მენეჯმენტში ძირითადი პროცესების მართვა და გადაწყვეტილების მიღება"; BCA (ბიზნესის და კონსალტინგის აკადემია), ბათუმი, 22-23.04 2019 
 • ტრეინინგი "Association Agreement: Driving integrational changes", ბრატისლავა, სლოვაკეთი, 10 მარტი, 2019
 • ტრეინინგი ,,ხარისხის შიდა აუდიტი ISO 9001:2015 და ISO19011:2011", CTR-Covsalting LTD, ბათუმი, 25-27 თებევალი, 2019 
 • ტრეინინგი ,,აკრედიტაციის ახალი სტანდრტები“, თბ., 24 აპრილი, 2018
 • ტრეინინგი ,,სწავლის შედეგები და კომპეტენციების რუქის შედგენის მეთოდოლოგია", ბათუმი, 9-10 მარტი, 2018
 • ტრენინგი ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მისია და სტრატეგიული განვითარება", თბილისი, 20 თებერვალი, 2018 
 • Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higer Education: European Experience and  Global Trends, Batumi, 28-29 december, 2017 
 • Has Undergone the Training (72 hours) by Partipication in the Above Mentiond (სლოვაკეთი, უნგრეთი ავსტრია),  2017
 • Has Undergone the Training (72 hours) by Partipication in the Above Mentiond (სლოვაკეთი, პოლონეთი), 2016
 • „ორგანიზაციული მენეჯმენტი“ საქართველო, TEMPUS, 2014 
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე ,,სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“,  საქართველო, ბნსუ, 2013
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე “თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდები“  საქართველო, ბნსუ, 2012
 • „აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე  .,სწავლა/სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები“; „ლექციის სამფაზიანი მოდელი“;  „ბიჰევიორიზმი და კონსტრუქტივიზმი“; საქართველო, ბნსუ, 2012
 • ,,აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“  თემაზე „აქტიური და პასიური სწავლების მეტოდების შედარებითი ანალიზი“; „ბლუმის ტაქსონომია“; მასლოუს ადამიანის მოთხოვნილებათა თეორიული იერარქია“    საქართველო, ბნსუ, 2012     
 •  სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები. საქართველო ფონდი განათლების ინსტიტუტი, 2010 
 •  სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მონიტორინგი, საქართველო ფონდი განათლების ინსტიტუტი, 2010

სხვა აქტივობები:

 • თედო სახოკიას სახელობის დარგობრივი პრემიის ლაურეატი-2003
უცხო ენების ცოდნა:
 • ინგლისური ენა - B1
 • რუსული ენა      -  C1
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • ყველა საოფისე პროგრამა

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.