სურათი

სახელი და გვარი: მუშკუდიანი ზურაბ
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
დაბადების თარიღი: 09.01.1983
მისამართი: .ქ ქუთაისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N24/51
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: 593 67 17 57
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტურიზმის მენეჯერი/მასწავლებელი, მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება/განათლება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების პოლიტიკა და ლიდერობა, მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლება
სამუშაო გამოცდილება:

 

2019-დღემდე  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2009-2017აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  მოწვეული ლექტორი

2008-2017-მარიამ ყაუხჩიშვილის სახელობის ქუთაისის N17 საჯარო სკოლა, პედაგოგი

2005-2017-წმინდა ნინოს სახელობის ქუთაისის N3 საჯარო სკოლა, პედაგოგი, ინფორმაციული მენეჯერი

2003-2012-მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო ცენტრ კომპლექსი“გონი“, პედაგოგი, ხარისხის მართვის მენეჯერი

2002 -2019-ქალაქ  ქუთაისის მუნიპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, მეორადი სტრუქტურული ერთეული–საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

2000-2002-ინგლისური ენის გაძლიერებული კერძო საერო სკოლა, პედაგოგი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

2019- N.Shonia, Z. Mushkudiani, I.Gachechiladze “Public Offering of State Securities and Georgian Reality”,  the USA

2018- N.Shengelia, Z. Mushkudiani “The role of media communication and social networks influence on the business environment in Georgia”, France.

2018- N. Shonia, Z. Mushkudiani, T. Khurtsidze “Significant issues of legal regulation of vehicle owners’ civil liability insurance in  Georgia”, the USA.

2018- Z. Mushkudiani, N. Shonia, Kh. Shalamberidze, N.Janelidze “Personal management challenges in Georgian commercial banks”, Lithuania. 

2018- Z. Mushkudiani, N.Shonia, B.Gechbaia  “The modern trends of improvement employee motivaiton and its impact on their performance managment in  Georgian  reality”India.

2018- N. Shonia, Z. Mushkudiani, T. Gvetadze, “International investment position of Georgia: An analytical study”, German.

2018- N. Shonia, Z. Mushkudiani  “The Characteristics of travel insurance in Georgia and its ways of improvement” , Jordania.

2018- Z. Mushkudiani, N.Shonia, I. Kopaliani “Some important aspects of inter-bank competition”, India.

2017- B. Gechbaia, Z.Mushkudiani, M.Vanishvili, “ Segmentation of Georgian population according to financial capabilities and money  management, Georgia

2017- Z. Mushkudiani, “Content and Language Integrated Learning (CLIL) as a Post-modern Educational Paradigm”, Georgia.

2016- Z. Mushkudiani  “Implications of the IFRS 9 impairment model for financial stability”, Georgia.

2016- B. Gechbaia, Z. Mushkudiani, “The experience of Japanese innovative management and it implementation capacity in Georgia”,   Ukraine.

2016- Z. Mushkudiani, N.Shonia “Some Aspects of International Innovative Financial Instruments”, Georgia

2015- ზ. მუშუდიანი, „სტრეს–ტესტების მეთოდოლოგიის როლის შესახებ საბანკო სექტორში“, საქართველო.

2015- Z. Mushkudaiani “About Some Aspects of European System of Financial Supervision”, Georgia.

2014- ზ. მუშკუდიანი,“ საბანკო სექტორის მდგრადობის ზოგიერთი საკითხები  და მათი სრულყოფის გზები საქართველოში“, საქართველო.

2014- Z. Mushkudiani, “Characteristics of the principle of franchise on the example of an American company”, England.

2013- ზ. მუშკუდიანი, „ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობაზე მოქმედი რამდენიმე მარკოეკონომიკური ასპექტის შესახებ“ , საქართველო.

2013- S. Kipiani, Z. Mushkudiani, „Communicative Approach to teaching the Foreign Language“, Russia.

2013- ზ. მუშკუდიანი, „მაკროპრუდენციულ, მონეტარულ პოლიტიკასა და ფინანსურ სტაბილურობას შორის არებული სინერგია“  საქართველო.

2013- Z. Mushkudiani,  “The Factors influence financial stability of the bank”, Portugal.

2012- Z. Mushkudiani,  “Some aspects of financial crisis in Europe”, Spain.

2011- ზ. მუშკუდიანი, „დაცული ტერიტორიების ფინანსირება და ტურიზმი“,  საქართველო.

2011- ზ. მუშკუდიანი, ნ.შონია „კომერციული ბანკების სადეპოზიტო პოლიტიკა და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში“, საქართველო.

2011- ზ. მუშკუდიანი, ნ. შონია „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საშუამავლო საქმიანობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ ,  საქართველო.

2010-ზ.  მუშკუდიანი, „ვადაგადაცილებული სესხები, როგორც რეგიონალური მნიშვნელობის პრობლემა და მათი ამოღების ინოვაციური გზა“,  საქართველო.

2009-ზ.მუშკუდიანი, „ბანკის საგადამხდელო სისტემის როლი ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში“,  საქართველო.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

2018- IV სართაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები", , საქართველო.

2017- II საერთაშორისო კონფერენცია "უმაღლესი განათლება – ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები"საქართველო.

2016- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, საქართველო.

2015-საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები; გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველო.

2015საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები “,საქართველო.

2014- The power and freedom in the structure of global trends of development of economical and legal systems and management techniques, , England.

2013- საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები:  ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, საქართველო.

2013- მ.ლომონოსოვის სახელობის VII საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია,, საქართველო.

2012-Internatinal Scientific-Practical Conference „Business Management in the Globalized World and CSR”, ,  Azerbaijan.

2012-საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები, რეალობა და პერსპექტივები“, , საქართველო.

2011- საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა“, საქართველო.

2011-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“, , საქართველო.

2010-საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონალური ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, , საქართველო.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2016  -“ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი”, ინგლისი

2018  -„Implementing interactive methods in teaching process”, აშშ.

2016  -“TESOL and Teachers’ Trainer  Course“, აშშ

2016  - „Lesson planning and Feedback“, საქართველო

2015- “თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება უცხო ენის გაკვეთილზე”,  საქართველო

2014 - „Vocabulary: The most important piece of language acquisition”,  საქართველო

2014 - “ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, ზოგადი კურსი; წერა, კითხვა, გრამატიკა; მოსმენა; ზეპირი მეტყველება;     მეცადინეობაზე დაკვირვება”., საქართველო

2013  - “TESOL  ინტენისური კურსი”,  აშშ

2012 -“ English Llanguage Through Civic Education”.  საქართველო

2011 - „Lesson Planning and Methodology”, საქართველო

2010 - “Developing Writing Skills”, საქართველო

2010 - “ინგლისური ენის მეთოდოლოგიის კურსი”,  საქართველო

2009 - ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა “TKT Essentials  და Classroom language”, საქართველო        

2009 -„Language Development“ საქართველო

2009- „More Learning, Less Teaching“ (MLLT), საქართველო

2008 -“Educational Tour in Japan”,  იაპონია

უცხო ენების ცოდნა:

ინლისური –C1

რუსული – B2

გერმანული – A2

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft  Office (Word; Excel, Powerpoint, Front page)

Adobe Photoshop

Scology/Moodle/Edmundo/Canvas

Google Chrome/Opera/Social Media  

სხვა აქტივობები:

2015 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, სერთიფიკატი უფროსი მასწავლებელი.

2013- წელი ივნისი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პარტნიორები განათლებაში –     საქართველოს ფორუმი 2013 ფინალისტი.

2012 - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარები ეროვნული ცენტრი - სერთიფიკატი №0011296 ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის უფლება

2012- ბრიტანეთის საბჭოები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სერთიფიკატი კითხვის კონკურსი “Circus Star”

2010- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ინოვაციურ მასწავლებელთა ფორუმი

2010 -პირველი ადგილი „ნოვატორი მასწავლებელი“

2009- საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი მასწავლებელი

2008 -,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული და საერთაშორისო სასწავლო პროექტი „ნატო-დემოკრატისაათვის“-II ხარისხის დიპლომი           

2008 –„ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამისნიტროს სერთიფიკატი „ისტ მენეჯერებისა და პედაგოგების ერთობლივი გადამზადება“

 

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.