სურათი

სახელი და გვარი: გვარიშვილი გელა
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 15.09.1971
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, აბაშიძის გამზ.44
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995599 69 69 00
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკა და მანქანათმშენებელი მრეწველობის ორგანიზაცია
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერ-ეკონომისტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს სპეციალისტი; პოლიტიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: პოლიტიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016–დან–დღემდე – შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2014–დან–დღემდე – NORTHEAST MARITIME  INSTITUTE (US), მიწვეული სპეციალისტი
 • 2012–2016 –შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2008–2012 –შპს ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი- საზღვაო მომზადების ცენტრი, სრული პროფესორი
 • 2008–2014 – შპს ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი- საზღვაო მომზადების ცენტრი , საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი
 • 2005–2006 – შპს ბათუმის საზღვაო კოლეჯი-მეზღვაურთა სკოლა, მოწვეული სპეციალისტი
 • 200–2002 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, ადმინისტრაციის უფროსი
 • 1995–1996 – UNIDO გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია მრეწველობის განვითარების დარგში,ინტეგრირებული პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 1993–1995 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო,საბჭოს თავმჯდომარის რეფერენტი
 • 1992–1993 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო,საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • გ.გვარიშვილი , სნგ-ს სახელმწიფოების ინტეგრაციული თანამშრომლობის პერსპექტიული მიმართულებები, ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ 2016
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2015– I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2014– Training General Methodology ofEnlish Language Teaching”
 • 2013 – Ballast Watter Management: Compliance and Operational use of Ballast Watter Management
 • 2012– საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტი ISO 9001:2008
 • 2010– სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მონიტორინგი
 • 2010– სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები
 • 2008 – Training by Internetional Institute for Education Policy, planning and Management-Advance Training courses for Academic and Administrative staff and Higher Education Institutions.
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა C2 
 • ინგლისური ენა C2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • MICROSOFT OFFICE: WORD,  EXCEL, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER fotoShop.

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.