სურათი

სახელი და გვარი: გოლეთიანი ქეთევან
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 28.09.1964
მისამართი: საქართველო, ქ.ბათუმი.6000, ქათამაძის ქ.№ 44-8
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 579 08 07 08
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ელექტრიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ენერგეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, ტრანსპორტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016 დან დღემდე- შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2013-2017 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
 • 2013 დან დღემდე -აჭარის ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და  გადამზიდავთა ასოციაცია, ექსპერტი ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და გადაზიდვების მიმართულებით
 • 2012-2016-  შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2011-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
 • 2011-2012- შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2011 დან დღემდე- საკლასიფიკაციო-სასერტიფიკაციო საზოგადოება „რუსული რეგისტრი-ვესტჯეორჯია“, ტექნიკური ექსპერტი ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და გადაზიდვების მიმართულებით
 • 2010 დან დღემდე- შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი
 • 2008-2010 - ქ.ბათუმის მერია. შპს სანდასუფთავება, დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში
 • 2007-2009- საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი, კოლეჯის ხელმძღვანელი 
 • 2006-2007- საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი, დასწრებული სწავლების დეკანი
 • 2004-2005- შპს საქართველოს რკინიგზა, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 • 2003-2005- შპს საქართველოს რკინიგზა, სამგზავრო გადაყვანების სამსახურის უფროსი
 • 1993-2003- შპს საქართველოს რკინიგზა, ბათუმის რკინიგზის ვაგზლის უფროსი
 • 1987-1993- შპსსაქართველოს რკინიგზა, სადგური ბათუმი, წინასწარი გაყიდვების სააგენტოს უფროსი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სახელმძღვანელო
 •  პ.ხვედელიძე, ბ.გეჩბაია, ქ.გოლეთიანი. მენეჯმენტი: ქეისები, ტრენინგები, საქმიანი თამაშები. დამხმარე სახელმძღვანელო.         გამომცემლობა  „ კალმოსანი"- 2018
 • K. Goletiani. Oigin and Theoretical Basis of New Public Management .Current Trends of Public Management. Collective monograph. 
 • თ.აფხაზავა. .გოლეთიანი. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების ორგანიზაციის საფუძვლები:   წიგნი 1. -  „ლოგისტიკის ზოგადი კურსი“. გამოცემლობა უნივერსალი, 2013
 • თ. აფხაზავა, .გოლეთიანი. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების ორგანიზაციის საფუძვლები:   წიგნი 2. - „სატრანსპორტო ლოგისტიკა“.გამომცემლობა უნივერსალი, 2013

 

სამეცნიერო შრომები:     

 1.  B.Gechbaia, E.Kharaishvili, G. Mamuladze, K. goletiani. Current Challenges Of Grocery Market And Key Directions Of  Development Of Agriculture In Georgia.   International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 50 Jelgava, LLU ESAF, 9-10 May 2019, pp. 52-60 DOI: 10.22616/ESRD.2019.006
 2.  K. Goletiani The concept of diversity of workforce in globalization.  Fundamental and applied researches in practice of leadind scientific schools. Volume 31, Number 1, 2019. Hamilton, ON, 2019. DOI prefix: 10.33531. p., 64-66
 3. B. Gechbaia, K. Goletiani, G. Gabedava, N. Mikeltadze. Impact of Quality Assurance Mechanisms on the .Work Efficiency of Staff in the Educational Space of Georgia. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and Management Engineering Vol:13, No:1, 2019 Rome, Italy.
 4. K.Goletiani. The Role of job Satisfaction and Emotional Intelligence in the producing Growth process. 2018. Kiev, Ukraine.
 5. K. Goletiani.  The Necessity to Improve the Logistic Processes of the Transport System. Scienific Journal  of  Academic  Reearch   Multidisciplinary Journal Refereed& Reviewd Journal „ BLACK SEA”- 2017
 6. К.Голетиани ., Т. Апхазава. "ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГРУЗИНСКИХ ПОРТОВ". Collection of International Scientific Papers: International Scientific Conference: “Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law. Slovakia- Austria- Hungary Chernihiv National University of Technology 2017, Part 1  . P., [80–84]
 7. K.Goletiani. On Increase and Development Prospects of Competitiveness of Georgia’s Transport-Logistical System on the Contemporary Stage. 18 th International Conference on Economics and Basiness Managements. ICEBM. (პარიზი, სარანგეთი)- 2016 
 8. К.Голетиани., Т.Ахазава. Основы развития системы региональных танспортно-логистических центров. Collection of International Scientific Papers: International Scientific Conference: “Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law . Slovac republic-Poland. Chernihiv National University of Technology, 2016. Part 1, P., [100-103]
 9.  P. Khvedelidze, K. Goletiani.  Recourses of Growth of Batumi Port transit potential - The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic,Poland , 2016; part 1, pp 19-21
 10. G. Bakradze, K. Goletiani. Financial management issues of grant-supported in Georgia.   Международная  научно-практическая  конференция . «МЕНЕДЖМЕНТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ». г.   (გამოცემათა კრებული გვ. 138-140)Полтава,Украина. 14 – 15 мая, 2015 
 11. К. Голетиани.  Эффективное управление логистических потоков теоретические и практические вопросы. XII Международная научная конференции „Образование и  Экономия”(გამოცემათა კრებული, გვ 110 -113) . Влоцлавек,  Польша .21 – 24. 05. 2015 
 12. თ.აფხაზავა,.ქ. გოლეთიანი. ევროპა -აზიის ახალი საავტომობილო ინიციატივა (NELTI).-პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, VIII, გვ. [349–353]- 2015
 13. К.Голетиани. Особенности менеджмента трансформационной экономики в Грузии-Collection of International Scientific Papers: International Scientific Chernihiv National University of Technology 2015, part 1,  P., [92–94]
 14. К.Голетиаи. Эффективное управление логистических потоков теоретические и практические вопросы. Education And Economis. Knowledge-Education_Development. ISBN:978-83-4217-54-8. Naukowi institute Inowacii. P., [110-113]- 2015
 15. K. Goletiani,. T.Apkhazava. Logistics cluster development opportunities in Georgia. „ Global Management and  Economics”Scientific journal, ISSN-2413-9823 გვ. [194–203] -2015
 16. К.Голетиани. Особенности менеджмента трансформационной экономики в Грузии. International Scientific Conference: “Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law. (kosice, Slovakia)- 2015
 17. ა. დევაძე. . გოლეთიანი. ლოჯისტიკა და ფირმის კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „მოამბე“ XX. წ. გვ., 45–48, 2014
 18. ა. დევაძე, . გოლეთიანი. ფირმის ლოჯისტიკური მენეჯმენტის საკითხები. შრომების კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, 2013 
 19. К. Голетиани.  Перспективы развития электронной торговли в Грузии.  XIII Международная научная конференция молодых ученых и студентов. Мелитопольский институт государственного и муниципального управления «Классического приватного университета» (МИГМУ "КПУ"). 26-27 апреля 2013 г.
 20. თ. აფხაზავა, . გოლეთიანი. „ლოგისტიკური სერვისის ეკონომიკური და სამართლებრივი მართვის თეორიული ასპექტები სარკინიგზო ტრანსპორტზე“. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. №11-12. 2012 
 21. Цихелашвили, Т. Чурадзе, М. Грдзелишвили, К. Голетиани. Определение оптимального количества автомобилей для обслуживания регионального cклада логистической системы.  ООО „ТРАНСПОРТ“ Журнал реферируется реферативных изданиях ВИНИИТИ РАН Научно-технический  „Транспорт" №1-2(45-46), 2012
 22. თ. თანანაშვილი, მ. გრძელიშვილი, . გოლეთიანილ. ცქვიტინიძე. თანამედროვე ტექნოლოგიის ამსახველი მუდმივი სამაგრის გაანგარიშების მოდელი. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 1-3 2011 წ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2012 
 23. M. Цоцолашвили, М. Грдзелишвили, К. Голетиани.  Аспекты, влияющие на выбор способа разработки породы, при сооружении тоннеля методом NATM..  ООО ,,ТРАНСПОРТ“ Журнал реферируется реферативных изданиях ВИНИИТИ РАН Научно-технический  ,,Транспорт" № 3-4395-40). თბილისი, 2010
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 •  Regional Stakeholder Seminar on Blue Economy "Towards a Common Maritime Agenda for the Black Sea".19 March, 2019, Istanbul, Turkey.

 • 21 st International Conference on Economics and Basiness Managements. ICEBM 2019. 17-18Febtuaty,  2019   Rome, Italy.

 • The IV  International   Scientific-practical Conference “ Modern Technologies , Socio-Economic  Development  Problems and Ways of Solving  Them” 2018, Georgia

 • The Fourth International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law".  2018. Slovak Republic, Czech Republic

 • საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეფექტიანი რეფორმები და წარმატებული შედეგები: რეალობა, პერსპექტივები“.  4-5 მაისი, 2017. ბაქო, აზერბაიჯანი

 • The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law". 3-7  April, 2017. Slovak Republic. Austria.

 • 18 th International Conference on Economics and Basiness Managements. ICEBM 2016. 21-23 November,  2016   Paris, France. 

 • Международная  научно-практическая  конференция. Кировогад,Украина. 19-20 мая.2016
 • The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic,Poland , 2016;
 • Международная  научно-практическая  конференция . «МЕНЕДЖМЕНТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ». г. Полтава, 14 – 15 мая, 2015
 • The First International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic, Koshice, 2015;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტი ,,ორგანიზაციული კულტურის როლი სტრესების მართვის და კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში - ქართული რეალობა და ევროპული გამოცდილება», ბათუმი, ბნსუ, 2018 (პროექტის ხელმძღვანელი)
 • Scientific-research project of Chernihiv National University of Technology “Marketing activity in the conditions of economy transformation”. ( redistration № 0116U003638) (duration Januaty 2016- Januery 2020)- international expert
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2019- Juraj Dobrila Universityof Pula (Croatia). For successfully participated international internship program on the topic of: "UNIFIED EDUCATIONAL SPACE:UKRAINE-EU"  Workload: Contact 50 hours, Independent 100 hours Awarded 5 (five) ECTS Credits for exsamination Result: Excellent A. Cerificate Reg. №HR9274/16.05.2019
 • 2019- "სტრუქტურათშორისი კომუნიკაცია საუნივერსიტეტო სივრცეში", "უნივერსიტეტის მენეჯმენტში შირითადი პროცესების მართვა და  გადაწყვეტილების მიღება". ბიზნესის და კონსალტინგის აკადემია.ბათუმი. 
 • 2019- "Modern University in European education systems: teaching methods, scientific-pegdagogical development, distance education and internationalization of learning process". Nikolaus Copernicus University. Certificate №S007/1-2019
 • 2019-“Association Agreement: Driving International Changes” Certificate  № SK 9212- 10.03.2019 Slovakia.
 • 2018-Varna Free University "Chernorizets Hrabar". international internship on the topic of: Innovations in science:The challenges of our time.  Certificate №. C-9143/15.09.2018. Varna, republic of Bulgaria.
 • 2018- თვითშეფასება, როგორ სასწავლებლის  ძლიერი  და  სუსტი  მხარეების  განსაზღვრუის  ინსტრუმენტი  და  სწრაფვა  სრულყოფილებისაკენ .      
 • 2018- ,,სწავლის შედეგები და კომპეტენციების რუქის შედგენის მეთოდოლოგია", ბათუმი. 
 • 2017-    Training on “ Incoterms 2010”
 • 2017- The requirements of International Standard ISO 9001:2015 and Methods of their Implementation (საქართველო)
 • 2016-  "Modern Technology, Business and Law". Advanced  Training  (სლოვაკეთი, პოლონეთი)
 • 2016 - Professional Development Training in the Areas of the Economy, Public Management and Admnistration, International Relations and Law (ვარნა, ბულგარეთი)
 • 2015-  "Modern Tehnology, Business and Law". Advanced Training  (სლოვაკეთი)
 • 2013- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში (საქართველო)
 • 2012- Implementation of the International Maritime Dangerous Goods and Solid Bulk Cargoes(IMDG and IMSBC) Codes (საქართველო)
 • 2012- ასაკობრივი განვითარების და სწავლის თეორიები (საქართველო)
 • 2012- გაეროს განვითარების ფონდის ტრენინგი ლოგისტიკაში (საქართველო)
 • 2012- აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში (საქართველო)
 • 2010- ასაკობრივი განვითარებისა და სწავლის თეორიები, საგანმანათლებლო კვლევისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი (საქართველო)

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული- C 1

ინგლისური ენა- A 1

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, Internet

სხვა აქტივობები:

 • 2018-Association Agreement: From Partnership To Cooperation, სამეცნიერო ნაშრომების კრებულის  სამეცნიერო საბჭოს წევრი (London, England)
 • 2017 წლიდან- SCIENIFIC  JOURNAL  OF ACADEMIC REEARCH . Multidisciplinary Journal Refereed& Reviewd Journal   BLACK SEA”- International Advisory and Editorial Board  http://www.academia.edu/31438140/GULUSTAN-BLACK_SEA_SCIENTIFIC_JOURNAL_OF_ACADEMIC_RESEARCH
 • 2016 წლიდან-HUMAN RIGHTS: THEORY AND PRACTICE“ ,სამეცნიერო ნაშრომების კრებულის  სამეცნიერო საბჭოს წევრი (London, England)
 • 2016 წლიდან- ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის და  შპს“ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  ჟურნალი“ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 • 2015 წლიდან- ა(ა)იპ ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის დამფუძნებელი. http://nier.ge/about/team  
 • 2015 წლიდან- ჩერნიგოვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის  საპატიო დოქტორი (Doctor of Honoris Causa) (ჩერნიგოვი, უკრაინა)                       http://www.stu.cn.ua/staticpages/doctors-honoris/
 • 2015 წლიდან- Всеукраинский Институт еврвзииских исследований и востоковедения- საერთაშორისო ექსპერტი;                                                                              http://erosi.org/erosi/ua/expert.html
 • 2015 წლიდან - სამეცნიერო ჟურნალის Global Manajement and Economics,  სარედაქციო საბჭოს წევრი;
 • 2015 წლიდან- მიხაილ ბალუდიანსკის (სლოვაკეთი) აკადემიური საზოგადოების სამეცნიერო შრომების კრებულის საერთაშორისო სარედაქციო საბჭოს წევრი
 • 2015 წლიდან- ოსტროგის (უკრაინა) მართვის აკადემიის საერთაშორისო ალმანახი „Global  World”-ს საერთაშორისო სარედაქციო საბჭოს წევრი
 • 2014 წლიდან-საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი
 • 2002 -საპატიო რკინიგზელი

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.