სურათი

სახელი და გვარი: აფხაზავა თენგიზ
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: -
დაბადების თარიღი: 02.11.1963
მისამართი: საქართველო, ქ.ბათუმი.6000, ლერმონტოვის ქ.№ 2/4-28
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ტელეფონი: +995 555 59 00 95
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მექანიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, ტრანსპორტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, ტრანსპორტი
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016 დან -შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2014-2017- ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი, საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავჯდომარე
 • 2012-2016- შპსბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2012 დან დღემდე-შ.პ.ს ,,სტ ლოგისტიკს“ , დამფუძნებელი
 • 2010-2016- გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), კონსულტანტი
 • 2006-2011-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 2005-2006-ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგილე საერთო საკითხებში
 • 2004-2005- ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი
 • 1992-2002- ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,მასწავლებელი
 • 1995-1999-სს სადაზღვეო კომპანია ,,კასკო“, ტრანსპორტისა და ტვირთების დაზღვევის მენეჯერი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 სახელმძღვაბელოები:

 • თ.აფხაზავა. ევროპა-აზიის სატრანსპორტო სივრცე და მულტიმოდალური გადაზიდვები თბილისი, გამოცემლობა უნივერსალი, 2013
 • თ.აფხაზავა. ქ.გოლეთიანი. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების ორგანიზაციის საფუძვლები:   წიგნი 1. -  „ლოგისტიკის ზოგადი კურსი“. გამოცემლობა უნივერსალი, 2013
 • თ. აფხაზავა, ქ.გოლეთიანი. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების ორგანიზაციის საფუძვლები:   წიგნი 2. - „სატრანსპორტო ლოგისტიკა“.გამომცემლობა უნივერსალი, 2013

სამეცნიერო სტატიები:

 • К. Голетиани ,Т. Апхазава. "ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГРУЗИНСКИХ ПОРТОВ". Collection of International Scientific Papers: International Scientific Conference: “Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law. Slovakia- Austria- Hungary Chernihiv National University of Technology 2017, Part 1  . P., [80–84]   
 •  К.Голетиани, Т.Ахазава. Основы развития системы региональных танспортно-логистических центров. Collection of International Scientific Papers: International Scientific Conference: “Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law . Slovac republic-Poland. Chernihiv National University of Technology, 2016. Part 1, P., [100-103]    
 •  თ.აფხაზავა,. ქ.გოლეთიანიევროპა -აზიის ახალი საავტომობილო ინიციატივა (NELTI).-პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, VIII, გვ. [349–353]- 2015
 • K.Goletiani., T.Apkhazava. Logistics cluster development opportunities in Georgia. „ Global Management and  Economics”Scientific journal, ISSN-2413-9823 გვ. [194–203] -2015
 • თ. აფხაზავაგოლეთიანი. „ლოგისტიკური სერვისის ეკონომიკური და სამართლებრივი მართვის თეორიული ასპექტები სარკინიგზო ტრანსპორტზე“. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. №11-12. 2012 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“.25-26 ივნისი, 2017. საქართველო, ბნსუ
 • The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law". 3-7  April, 2017. Slovak Republic. Austria.
 • მსოფლიო საინოვაციო ფორუმი ,,ღია ინოვაციები“. 25-28 ოქტომბერი,2016. რუსეთი, მოსკოვი.
 • II  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. 25-26 ივნისი, 2016. საქართველო, ბნსუ
 • The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic,Poland , 2016;
 • მსოფლიო საინოვაციო ფორუმი ,,ღია ინოვაციები“.  ,2015. რუსეთი, მოსკოვი. 
 • I  საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია“  თანამედროვე სოციალურ- ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. 25-26 ივნისი, 2015. საქართველო, ბნსუ
 • საერთაშორისო კონფერენცია-,,ლოგისტიკა - ეკონომიკაში სინერგეტიკული ეფექტების მიღწევის გზა“ბათუმი, საქართველო. 2012
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული- B2

ინგლისური ენა- A 1

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, Internet

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 10.09.21.