პლაგიატი (EN)

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო  უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად, სასწავლო პროცესში ჩაშენებულია ანტიპლაგიატის პროგრამა  Urcund.

 ბნსუ–ის ეთიკისა და აკადემიური ეთიკის კოდექსის თანახმად, დასაშვებია 10-12% პლაგიატის მაჩვენებელი.

ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში ბნსუ–ის ბიბლიოთეკა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად  ატარებს ტრენინგებსა და კონსულტაციებს პლაგიატის პროგრამის გამოყენებასთან დაკავშირებით.