ავტორიზაცია და აკრედიტაცია

ავტორიზაცია:

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორცილების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

აკრედიტაცია:

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,საზღვაო ნავიგაცია“ (ქართულენოვანი)

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,გემის მექანიკა“ (ქართულენოვანი)

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა“

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,სატრანსპორტო ლოგისტიკა“

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,საზღვაო ნავიგაცია“ (ინგლისურენოვანი)

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,გემის მექანიკა“ (ინგლისურენოვანი)