ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესი

ბნსუ-ს ბიბლიოთეკა მუშაობს:

ორ­შა­ბა­თიდან პარასკევის ჩათვლით, შე­ს­ვენების გა­რე­შე: 09:00 სთ-დან  - 20:00 სთ-მდე

შაბათს - 10:00 სთ-დან  - 15 სთ-მდე

 

 ბნსუ- ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ:

 • უნივერსიტეტის სტუდენტებს;
 • უნივერსიტეტის პერსონალს;
 • სხვა პირებს, უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე.

ბნსუ-ს ბიბლიოთეკაში დაცული ფონდებით სარგებლობის მსურველი უნდა გაწევ­რი­ან­დეს ბნსუ-ს ბიბლიოთეკაში - გაიაროს რე­გის­ტ­რაცია. რეგისტრაციისათვის საჭი­როა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული რესურსებით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც სამკითხველო დარბაზში, ისე დად­გე­ნი­ლი წესით - სამკითხ­ველო დარბაზს გარეთ;

ბიბლიოთეკიდან წიგნების გაცემის ხანგრძლივობა:

 • სახელმძღვანელო – არაუმეტეს 1 სემესტრი;
 • მხატვრული ლიტერატურა – არაუმეტეს 1 თვე;
 • სხვა კატეგორიის წიგნი – არაუმეტეს 1 თვე;

ბიბლიოთეკაში  აკრძალულია:

 • ხმამაღლა საუბარი, ხმაური;
 • საკვების ან სასმელის (გარდა წყლისა) ბიბლიოთეკაში შეტანა;
 • ბიბლიოთეკარის დაუკითხავად წიგნის ბიბლიოთეკიდან გატანა;
 • მობილური ტელეფონით ხმამაღლა საუბარი;
 • წიგნის ან სასწავლო მასალის დაზიანება ( დაფხაჭნა, ფურცლების ამოგლეჯა და სხვა).

ბიბლიოთეკიდან წიგნების გატანა და დაბრუნება:

 • წიგნები, რომლებიც ბიბლიოთეკას აქვს მხოლოდ თითო ეგზემპლარი, გამონაკლისის გარეშე, ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა. ასეთი წიგნებით სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში ან გააკეთოს წიგნიდან სასურველი ნაწილის ქსეროასლი.
 • სტუდენტს შეუძლია ბიბლიოთეკიდან გაიტანოს წიგნები, რომლებიც ბიბლიოთეკაში მოიპოვება რამდენიმე ეგზემპლარის სახით.
 • მკითხველი ვალდებულია - წიგნი განსაზღვრულ ვადაში დაუბრუნოს ბიბლიოთეკას. წიგნი უშუალოდ ბილიოთეკარს უნდა გადაეცეს. თუ მკითხველს წიგნი კვლავაც სჭირდება, მას შეუძლია ის ხელახლა გაიტანოს (ისევ იმავე ვადით), იმ შემთხვევაში, თუკი წიგნზე არ შემოსულა სხვა პირის განაცხადი.
 • წიგნს თუ დროულად ვერ აბრუნებთ, ბიბლიოთეკას უნდა შეატყობინოთ დაუბრუნებლობის მიზეზი. მიზეზის არასაპატიოდ ჩათვლის შემთხვევაში, წიგნის გამტანი ვალდებულია დააბრუნოს წიგნი მოთხოვნიდან ორი დღის ვადაში.  ბიბლიოთეკარს შეუძლია მოითხოვოს წიგნის ვადაზე ადრე დაბრუნება. ასეთ შემთხვევაში მკითხველი ვალდებულია წიგნი დააბრუნოს შეტყობინებიდან ორი დღის განმავლობაში.

საბიბლიოთეკო მასალებთან მოპყრობის წესები:

 • დაუშვებელია ნაბეჭდი მასალების ან ფურცლების გადაკეცვა ან ნებისმიერი სხვა სახით დაზიანება;
 • დაუშვებელია დამოუკიდებლად დაზიანებული ფურცლების/ყდის დაწებება/შეკეთება (დაზიანების აღმოჩენის შემთხვე­ვაში მკი­თ­ხ­ველ­მა უნდა მიმართოს ბიბლიოთეკარს);
 • დაუშვებელია ნაბეჭდი მასალების გვერდებზე შენიშვნების, კომენტარის, ხაზგასმის, მინა­წე­რე­ბის გაკეთება;
 • დაუშვებელია სანიშნის მაგივრად ისეთი საგნების გამოყენება, რომლებიც დააზიანებენ ნაბეჭდ მასალას;
 • დაუშვებელია ნაბეჭდი მასალის გაუხსნელი (გასაჭრელი) გვერდების დამოუკიდებლად გახსნა (ამ შემთხვევაში მკი­თ­ხ­ველ­მა უნდა მიმართოს ბიბლიოთეკარს);
 • წიგნის/მასალის მიღებისას მკითხველმა მაშინვე უნდა შეამოწმოს მასალის ვარგისიანობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება რომ მასალა დაზიანებულია მკითხველის მიერ;
 • დაუშვებელია ინფორმაციის ელ.მატარებლების (ელ.დისკები/სხვ.) სითბოს წყაროებთან მოთავსება, დაგდება, კომპიუტერში და­ტო­ვე­ბა, ზედაპირზე წარწერების გაკეთება ან ისეთი ქმედების ჩადენა, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ელ. მატარებლის დაზიანება. ასევე, დაუშვებელია თვითნებურად ინფორმაციის გადმოწერა და გავრცელება;
 • ინფორმაციის ელ.მატარებლების (ელ.დისკები/სხვ.) მიღებისას მკითხველმა უნდა შეამოწმოს მისი ვარგისიანობა. ბიბლიოთეკაში დაბრუნე­ბუ­ლ  ელ.მატარებელს  ამოწმებს ბიბლიოთეკარი.

მასალის დაკარგვა/დაზიანება:

 • წიგნის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, წიგნის გამტანი ვალდებულია სალექციო კურსის დასრულებისთანავე არაუგვიანეს დასკვნითი გამოცდის თარიღისა, ჩაანაცვლოს დაკარგული/დაზიანებული მასალა იმავე ღირებულების და შინაარსის გამოცემით, ხოლო ამის შეუძლებლობის შემთხვევაში, აანაზღაუროს სხვა თემატურად მსგავსი სახის ლიტერატურის ჩანაცვლებით ან ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტთან და სასწავლო მონიტორინგის დეპარტამენტთან შეთანხმებით - დაკარგული/დაზიანებული მასალის ღირებულებით.
 • წიგნის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, თუ წიგნის გამტანი არ შეასრულებს ზემოაღნიშნული მუხლით განსაზღვრულ ვალდებულებას, ბიბლიოთეკა არ გასცემს შესაბამის ცნობას, რომლის გარეშეც სტუდენტი ვერ დარეგისტრირდება სასწავლო კურსებზე, ხოლო კურსდამთავრებული ვერ მიიღებს დიპლომს;
 • წიგნის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, თუ აკადემიური, ადმინისტრაციული ან/და მოწვეული პერსონალი არ შეასრულებს ზემოაღნიშნული მუხლით განსაზღვრულ ვალდებულებას, ფინანსური დეპარტამენტი, ბიბლიოთეკასთან შეთანხმებით, ხელფასიდან დაუქვითავს მას წიგნის ღირებულების ოდენობის თანხას.

წიგნის გატანის უფლების აკრძალვა:

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების დარღვევის შემთხვევაში, ბიბლიოთეკა უფლებამოსილია მკითხველს დაუწესოს შემდეგი  სანქციები:

 • ზეპირი შენიშვნა
 • წერილობითი გაფრთხილება
 • ბიბლიოთეკიდან ნებისმიერი მასალის გატანის უფლების შეზღუდვა -1 სემესტრის განმავლობაში.
 • წიგნის ან სასწავლო მასალების დაზიანების შემთხვევაში, წიგნის ღირებულების დაფარვის ვალდებულება მოთხოვნიდან 5 დღის ვადაში.