ელექტრონული რესურსები

www.bntu1ini.ge - წარმოადგენს  უნივერსიტეტის პორტალს, სადაც ატვირთულია უნივერსიტეტის ციფრული კოლექციები და წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და აკადემიურ პერსონალისთვის ინსტიტუციური ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

Witherby’s Seamanship Library – წარმოადგენს საზღვაო გამოცემების  ელექტრონულ ბიბლიოთეკას. მოიცავს International Maritime Organisation (IMO), Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) ,  Baltic and International Maritime Council  (BIMCO),  International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO), International Chamber of Shipping (ICS), UK P&I Club, Shipping Guides, TSCF, Gastech, CDI, MARISEC და სხვა გამოცემების (ნორმატიული დოკუმენტების, სახელმძღვანელოების, ინსტრუქციების) ბოლო ვერსიებს. Witherby Seamanship Library-ით სარგებლობა შეუძლია ბნსუ-ს პერსონალს, სტუდენტებს, პროფესიულ სტუდენტებს, სასწავლო-საწვრთნელი კურსის მსმენელებს. ელექტრონულ ბიბლიოთეკასთან წვდომა ხორციელდება ბნსუ ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში სპეციალურად გამოყოფილ კომპიუტერებზე.