წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკი

ინსტრუქცია:

  • წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკი გაიცემა სასწავლებლის მიერ;
  • სტუდენტს / კადეტს შეუძლია თავად ჩამოტვირთოს და ამობეჭდოს აღნიშნული წიგნაკი;
  • ამობეჭდილი წიგნაკი უნდა აიკინძოს;
  • აკინძული წიგნაკი აუცილებლად უნდა აღირიცხოს სასწავლებელში; და
  • აუცილებლად უნდა დამოწმდეს სასწავლებლის პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერით და ბეჭდით. 

წიგნაკები შემუშავებულია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ.