მიმდინარე და განხორციელებული კვლევები

ქეთევან გოლეთიანი სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების პირობებში მართვის სირთულეები და სინერგიის უზრუნველყოფის მექანიზმები მონოგრაფიული კვლევა, ბათუმი, 2021. (ჩამოტვირთვა ...)

 

Badri Gechbaia.

DIFFICULTIES IN MANAGING DIVERSITY IN GEORGIAN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. 2021, 2(2), 123-137

 

Badri Gechbaia, Nino Tchilaia, Ketevan Goletiani.

Global, economic and technological trends in human resource management development. 2020, 1(1), 53-60 -

 

Zurab Mushkudiani; Badri Gechbaia; Iza Gigauri; Ekaterine Gulua.

Global, economic and technological trends in human resource management development. 2020, 1(1), 53-60 -

 

„კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) როლი უნივერსიტეტის მესამე მისიის გაძლიერებისთვის“

კვლევა ხორციელდება ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში 2021 წელს გამოცხადებული მიზნობრივი საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების კონკურსის ფარგლებში. კვლევას ახორციელებენბნსუ-ს ასოცირებული პროფესორი გიორგი გაბედავა, პროფესორი ნათია მიქელთაძე, პროფესორი ქეთევან გოლეთიანი.

 

„პერსონალის სწავლებისა და განვითარების პრაქტიკები როგორც ორგანიზაციის ინოვაციური განვითარების ფაქტორი“

კვლევა ხორციელდება ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევების ცენტრის მიერ. კვლევას ახორციელებენ ბნსუ-ს ასოცირებული პროფესორი ზურაბ მუშკუდიანი, ბნსუ-ს კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის დოქტორი ბადრი გეჩბაია. კვლევის ძირითადი მიზანია პერსონალის სწავლებისა და განვითარების პრაქტიკების ურთიერთკავშირი კომპანიის ინო­ვა­ციურ საქმ­ი­ა­ნ­ო­ბასთან. კვლევის შედეგების საფუძველზე დაგეგმილია მონოგრაფიული ხასიათის ნაშრომის გამოცემა.

 

კოლექტიური მონოგრაფია: ეროვნული ეკონომიკის ფინანსური სისტემის ინსტიტუციური განვითარების მექანიზმები (ჩამოტვირთვა...)

 

ეკატერინე ჩიქოვანი, "სატვირთო გადაზიდვების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში", მონოგრაფიული კვლევა, ბათუმი, 2020. (ჩამოტვირთვა ...)

 

B. Gechbaia, K. Goletiani, G. Gabedava, N. Mikeltadze 2019., Impact of Quality Assurance Mechanisms on the Work Efficiency of Staff in the Educational Space of Georgia. Open Science Index, Economics and Management Engineering Vol:13, No:1, 2019 , ISNI:0000000091950263. pp. 37-40 https://publications.waset.org/10009942/pdf

იხილეთ ბუკლეტი

 

B. Gechbaia, K. Goletiani, G. Gabedava, N. Mikeltadze 2019., Impact of Quality Assurance Mechanisms on the Work Efficiency of Staff in the Educational Space of Georgia. Open Science Index, Economics and Management Engineering Vol:13, No:1, 2019 , ISNI:0000000091950263. pp. 37-40 https://publications.waset.org/10009942/pdf

 

Natia Mikeltadze, Tamar Gvianishvili, George Gabedava 2019., Internationalization of Higher Education as a Priority of Quality Assurance Service in Georgia(On the example of universities in Adjara)Proceedings of The International Conference on Applied Research in Education, Warshav, Poland. Pp., 11-17. DOI: https://www.doi.org/10.33422/areconf.2019.07.353

https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/07/ARE-1-435-1.pdf

 

 

Natalia Tchkonia, Ekaterine Kalandadze, Nino Dolidze 2019., Teaching Maritime English with Innovative TechnologiesProceedings of The International Conference on New Trends in Social Sciences, Barcelona, Spain. DOI: https://www.doi.org/10.33422/ntss.2019.08.492

https://www.dpublication.com/abstract-of-ntss/426-n/

 

Naira Tabidze, Nino Beridze, 2019. Past and Modernity of Georgian PortsProceedings of The International Conference on New Trends in Social Sciences, Barcelona, Spain.DOI: https://www.doi.org/10.33422/ntss.2019.08.491

https://www.dpublication.com/abstract-of-ntss/425-n/