მზევინარ ძირკვაძე

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: m.dzirkvadze@bntu.edu.ge