ნშან კარმირიანი

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: n.karmirian@bntu.edu.ge