ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

 სამსახურის შესახებ

 • ადამიანური რესურსების ზოგადი პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავება, HR პოლიტიკის/სტრატეგიის განსაზღვრა და მათი მუდმივი განვითარება სფეროში ახალი ტენდენციების მიხედვით;
 • ორგანიზაციის მენეჯმენტთან მუდმივი კოორდინაცია და მმართველებისთვის სტრატეგიული ხედვების შეთავაზება, კომპანიის ბიზნეს პროცესებისა და მიზნების გათვალისწინებით;
 • ორგანიზაციის თანამშრომელთა ტრენინგ - საჭიროებების კვლევა-ანალიზი და განვითარებისთვის მუდმივი შესაძლებლობების შექმნა;
 • თანამშრომელთა ეფექტიანობის გაზომვა საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ნაბიჯების დაგეგმვა;
 • შიდა ორგანიზაციული კულტურის დანერგვა, მუდმივი ზრუნვა სამუშაო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად;
 • თანამშრომელთა შეფასების სისტემისა და საბონუსე სისტემების შემუშავება - დანერგვა - განხორციელება;
 • თანამშრომელთა ბაზის წარმოება და ადმინისტრირება;
 • სამუშაო აღწერილობების ოპტიმიზაცია, ახალი პოზიციების ფუნქციებისა და მიზნების განსაზღვრა, თანამშრომელთა გარემოსთან ადაპტირების ხელშეწყობა;
 • თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;
 • თანამშრომლების საქმიანობის შეფასება და სასურველი სასწავლო პროგრამების დაგეგმვა;
 • თანამშრომლების წახალისების პროგრამის შემუშავება და აღსრულება.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ.ფოსტა: hr@bntu.edu.ge