ბნსუ-ს შესახებ

 

შპს „ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი” (შემდგომში - ბნსუ) წარმოადგენს „მეწარმეთა შესახებ” საქართ­ვე­ლოს კა­ნო­ნის თანახმად დაფუძნებულ შეზ­ღუ­დუ­ლი პასუხისმგებლობის სამე­წარ­მეო იური­დიულ პირს, დაფუძნებულია კერძო სა­მართლის იური­­დიული პირის სამართლებ­რი­ვი ფორმით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წესით მი­ნი­ჭე­ბული აქვს უმაღ­ლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების - სასწავლო უნი­ვერ­­სი­ტე­ტის - სტატუსი და მოქ­­მე­დებს, რო­გორც ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი უმა­ღ­­ლესი საგანმანათლებლო დაწე­სე­ბუ­ლება საქართველოს კონსტი­ტუ­ცი­­ის‚ სა­ქართ­ვე­ლოში მოქ­მე­დი სა­კანონმ­დებ­ლო და კა­ნონ­ქვე­მ­დე­ბა­რე აქტების და მისი წესდების შესაბამისად.

  • სრული სახელწოდება:   შპს“ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი” , Ltd“Batumi Navigation Teaching University ”
  • საფირმო სახელწოდება: “ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი”
  • შემოკლებული სახელწოდება:  “ბნსუ” / “BNTU“
  • იურიდიული მისამართი: საქართველო,  ქალაქი ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი № 38