სიახლეები უკან

ღია კონკურსი ბნსუ-ში

24 თებერვალი 2023

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადდა ღია კონკურსი შემდეგი აკადემიური თანამდებო­ბე­ბის დასაკავებლად:

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია, მიმართულება - საზღვაო ინგლისური ენა;
 • ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია, მიმართულებები - საზღვაო ნავიგაცია, საზღვაო ინგლისური ენა;
 • ასისტენტი - 1 ვაკანსია, მიმართულება - მენეჯმენტი.

მოთხოვნები აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

 1. აკადემიური ნიშნით აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში:

ა) პროფესორის თანამდე­ბო­ბაზე - დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა­ნაკლებ 6 წლის გამოც­დი­ლება;

ბ) ასოცირებული პროფესორის შემთხვევაში - დოქტორის აკადემიური ან მას­თან გა­თა­ნა­ბ­რებული ხა­რი­სხი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა­ნა­კლებ 3 წლის გა­მო­ც­დი­ლება;

გ) ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი; 

 1. პრო­ფე­სი­უ­­ლი ნიშნით აკადემიურ თანამდებობაზე არ­ჩე­ვის შემთხვევაში:

ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­­ფე­­სო­რისთვის - არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული განათლება, უსდ-ში არა­ნაკ­ლებ 3 წლის პე­­­დაგო­გი­უ­რი მუ­შაობის გა­მო­ც­დი­ლება და შესაბამის დარგში: არანაკლებ 5 წლის პროფე­სი­ული გა­მოცდი­ლება და ბო­ლო 05 წლის გა­ნ­­მავლო­ბა­ში (პე­რიოდში) გა­მო­­ქ­­ვე­ყ­ნე­ბუ­­­ლი/გამო­ცე­მუ­ლი სამეცნიერო პუბ­ლი­კა­ცია/პუბლიკაც­ები და/ან ნაშ­რო­მი/ნაშრომები.

კონკურსთან დაკავშირებული ვადები:

 • კონკურსის შესახებ ინფორმაციის საჯარო გამოქვეყნება - 27.02.2023;
 • საკონკურსიო საბუთების მიღება: 28.03. - 31.03.2023;
 • საკონკურსო კომისიის მუშაობა: 03.04. - 07.04.2023;
 • კონკურსის წინასწარი შედეგების გამოცხადება: 10.04.2023;
 • კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრება (საპრეტენზიო განცხადებების მი­ღე­ბა): 11.04. -12.04.2023;
 • საპრეტენზიო კომისიის მუშაობა - 10.04. - 14.04.2023;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგების გამოცხადება: არაუგვიანეს 10.04.2023 (კონკურსის წინასწარი შედეგები მიჩნეულ იქნეს კონკურსის საბოლოო შედეგად, თუ არ მოხდება მათი გასაჩივრება);
 • კომკურსში გამარჯვებულთა აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ ბრძა­ნების გამო­ცემა: არაუგვიანეს 104.2023.

კონკურსზე წარსადგენი საბუთები:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის სახელზე;
 • შევსებული „კონკურსანტის ანკეტა“;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID ბარათის) ასლი (უც­­­ხო ქვე­ყნის მოქალა­ქეო­ბის შე­მ­თ­ხ­ვე­ვაში - პას­პორ­ტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანო­ტა­რო წე­სით და­მო­წმებული თარგ­მა­ნი);
 • ფოტოსურათი (დაბეჭდილი 3X4–ზე; ელ. ვერსია);
 • უმაღლესი განათლების (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარი­სხის) დამა­და­ს­­­ტუ­რე­ბელი დოკუმენტის ასლი;
 • ა) აკადემიური ნიშნით კვალიფიაციის დადასტურების შემთხვევაში: დოქტორის აკა­დე­მიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხა­რი­ს­ხის და საკონკურსო აკადემიური თანამდე­ბობის­თვის განსაზღვრული სამეც­ნიე­რო-პედა­გო­გი­ური გამოცდილების (შრო­მის წიგნაკი, ცნობა ან/და სხვ.) დამადასტურებელი დოკუმენ­ტების ას­ლე­ბი;

ბ) პროფესიული ნიშნით კვალიფიკაციის დადასტურების შემთხვევაში: საკონკურსო აკადე­მიუ­რი თანამდე­ბობის­თვის განსაზღვრული პროფესიული და პედა­გო­გიური გამოცდილების დამა­დას­ტურებელი დო­კუ­მენტები (შრომის წიგ­ნაკი, ცნობა ან/და სხვ.);

 • უც­ხო­­ეთში მიღებული განათლების/კვა­ლი­­ფი­კა­ცი­ის და­მა­­დასტურე­ბე­ლი დო­კუ­მე­ნ­­ტის შემთხ­ვე­ვა­­ში ასევე წარ­სა­დ­გე­ნია სანო­ტა­რო წე­სით დამოწმებული ქარ­თულ­ენო­ვანი თარ­გ­­მა­ნი და უც­ხო­ე­თში მიღებული განათ­ლე­ბის/კვა­­ლი­ფი­კაციის საქართველოში აღიარების დო­კუ­მენტი;
 • სა­კონ­კურსო ვაკანსიის შესა­ბა­მის დარგში სას­­წავლო კუ­რ­­ს­­ის პროგრამა (სილა­ბუ­სი). უპირა­ტე­სო­ბა მიენიჭება კონკურსანტს, რო­მელსაც დაუდასტურდება წარდგენილი სასწავლო კურსის ინგ­ლი­­­სურ/რუ­სულ ენაზე გაძღო­ლის კომპეტენცია;
 • ინფორმაცია საკონკურსო ვა­კან­სიის შესაბამის დარ­გში ბოლო 5 წლის გან­მა­­ვ­ლობაში გამოცე­მუ­ლი/გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშ­რომების/პუბლი­კა­ცი­ე­ბის შესახებ (აისახება „კონ­კურ­სან­ტის ანკეტაში“);
 • „კონკურსანტის ანკეტაში“ კონკურსანტის მიერ მითითე­ბუ­ლი ინფორ­მა­­ციის დამადასტუ­რე­ბე­ლი დოკუმენტები.

 

საბუთების წარმოსადგენად საჭირო ფორმები იხილეთ თანდართულ ფაილებში.

 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადდა ღია კონკურსი შემდეგი აკადემიური თანამდებო­ბე­ბის დასაკავებლად:

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია, მიმართულება - საზღვაო ინგლისური ენა;
 • ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია, მიმართულებები - საზღვაო ნავიგაცია, საზღვაო ინგლისური ენა;
 • ასისტენტი - 1 ვაკანსია, მიმართულება - მენეჯმენტი.

მოთხოვნები აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

 1. აკადემიური ნიშნით აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში:

ა) პროფესორის თანამდე­ბო­ბაზე - დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა­ნაკლებ 6 წლის გამოც­დი­ლება;

ბ) ასოცირებული პროფესორის შემთხვევაში - დოქტორის აკადემიური ან მას­თან გა­თა­ნა­ბ­რებული ხა­რი­სხი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა­ნა­კლებ 3 წლის გა­მო­ც­დი­ლება;

გ) ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი; 

 1. პრო­ფე­სი­უ­­ლი ნიშნით აკადემიურ თანამდებობაზე არ­ჩე­ვის შემთხვევაში:

ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­­ფე­­სო­რისთვის - არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული განათლება, უსდ-ში არა­ნაკ­ლებ 3 წლის პე­­­დაგო­გი­უ­რი მუ­შაობის გა­მო­ც­დი­ლება და შესაბამის დარგში: არანაკლებ 5 წლის პროფე­სი­ული გა­მოცდი­ლება და ბო­ლო 05 წლის გა­ნ­­მავლო­ბა­ში (პე­რიოდში) გა­მო­­ქ­­ვე­ყ­ნე­ბუ­­­ლი/გამო­ცე­მუ­ლი სამეცნიერო პუბ­ლი­კა­ცია/პუბლიკაც­ები და/ან ნაშ­რო­მი/ნაშრომები.

კონკურსთან დაკავშირებული ვადები:

 • კონკურსის შესახებ ინფორმაციის საჯარო გამოქვეყნება - 27.02.2023;
 • საკონკურსიო საბუთების მიღება: 28.03. - 31.03.2023;
 • საკონკურსო კომისიის მუშაობა: 03.04. - 07.04.2023;
 • კონკურსის წინასწარი შედეგების გამოცხადება: 10.04.2023;
 • კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრება (საპრეტენზიო განცხადებების მი­ღე­ბა): 11.04. -12.04.2023;
 • საპრეტენზიო კომისიის მუშაობა - 10.04-14.04.2023;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგების გამოცხადება: არაუგვიანეს 10.04.2023 (კონკურსის წინასწარი შედეგები მიჩნეულ იქნეს კონკურსის საბოლოო შედეგად, თუ არ მოხდება მათი გასაჩივრება);
 • კომკურსში გამარჯვებულთა აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ ბრძა­ნების გამო­ცემა: არაუგვიანეს 10.04.2023.

კონკურსზე წარსადგენი საბუთები:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის სახელზე;
 • შევსებული „კონკურსანტის ანკეტა“;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID ბარათის) ასლი (უც­­­ხო ქვე­ყნის მოქალა­ქეო­ბის შე­მ­თ­ხ­ვე­ვაში - პას­პორ­ტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანო­ტა­რო წე­სით და­მო­წმებული თარგ­მა­ნი);
 • ფოტოსურათი (დაბეჭდილი 3X4–ზე; ელ. ვერსია);
 • უმაღლესი განათლების (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარი­სხის) დამა­და­ს­­­ტუ­რე­ბელი დოკუმენტის ასლი;
 • ა) აკადემიური ნიშნით კვალიფიაციის დადასტურების შემთხვევაში: დოქტორის აკა­დე­მიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხა­რი­ს­ხის და საკონკურსო აკადემიური თანამდე­ბობის­თვის განსაზღვრული სამეც­ნიე­რო-პედა­გო­გი­ური გამოცდილების (შრო­მის წიგნაკი, ცნობა ან/და სხვ.) დამადასტურებელი დოკუმენ­ტების ას­ლე­ბი;

ბ) პროფესიული ნიშნით კვალიფიკაციის დადასტურების შემთხვევაში: საკონკურსო აკადე­მიუ­რი თანამდე­ბობის­თვის განსაზღვრული პროფესიული და პედა­გო­გიური გამოცდილების დამა­დას­ტურებელი დო­კუ­მენტები (შრომის წიგ­ნაკი, ცნობა ან/და სხვ.);

 • უც­ხო­­ეთში მიღებული განათლების/კვა­ლი­­ფი­კა­ცი­ის და­მა­­დასტურე­ბე­ლი დო­კუ­მე­ნ­­ტის შემთხ­ვე­ვა­­ში ასევე წარ­სა­დ­გე­ნია სანო­ტა­რო წე­სით დამოწმებული ქარ­თულ­ენო­ვანი თარ­გ­­მა­ნი და უც­ხო­ე­თში მიღებული განათ­ლე­ბის/კვა­­ლი­ფი­კაციის საქართველოში აღიარების დო­კუ­მენტი;
 • სა­კონ­კურსო ვაკანსიის შესა­ბა­მის დარგში სას­­წავლო კუ­რ­­ს­­ის პროგრამა (სილა­ბუ­სი). უპირა­ტე­სო­ბა მიენიჭება კონკურსანტს, რო­მელსაც დაუდასტურდება წარდგენილი სასწავლო კურსის ინგ­ლი­­­სურ/რუ­სულ ენაზე გაძღო­ლის კომპეტენცია;
 • ინფორმაცია საკონკურსო ვა­კან­სიის შესაბამის დარ­გში ბოლო 5 წლის გან­მა­­ვ­ლობაში გამოცე­მუ­ლი/გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშ­რომების/პუბლი­კა­ცი­ე­ბის შესახებ (აისახება „კონ­კურ­სან­ტის ანკეტაში“);
 • „კონკურსანტის ანკეტაში“ კონკურსანტის მიერ მითითე­ბუ­ლი ინფორ­მა­­ციის დამადასტუ­რე­ბე­ლი დოკუმენტები.

 

საბუთების წარმოსადგენად საჭირო ფორმები იხილეთ თანდართულ ფაილებში.