სიახლეები უკან

ვებინარი „Dali Insurance Claims Webinar“

5 ივლისი 2024

2024 წლის 4 ივლისს, ბნსუ-ს აკადემიური/მოწვეული პერსონალი დაესწრო ვებინარს „Dali Insurance Claims Webinar“.

ვებინარზე განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: ზარალი, პრეტენზიები და წარმოშობილი სამართლებრივი საკითხები, ქონებრივი და პირადი დაზიანება/მსხვერპლი, ასევე,  დაზღვევის სტრუქტურა (P&I) წარმოშობილი რისკების მიმართებით.

ვებინარი The Nautical Institute-ის მიერ იყო ორგანიზებული.